TRANSFERUL

Transferul unui membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România de la un colegiu teritorial la altul se efectuează la solicitarea acestuia, în una dintre următoarele situaţii:

– în cazul schimbării locului principal de exercitare a profesiei;

– în cazul schimbării domiciliului, respectiv a reşedinţei, după caz.

Procedura de transfer se realizează în conformitate cu Hotararea Consiliului național nr.  11/2019 pentru aprobarea Procedurii privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România de la un colegiu teritorial la altul.

PROCEDURA DE TRANSFER

  1. Se va depune un dosar la colegiul teritorial unde fizioterapeutul este înscris, care va cuprinde următoarele:
  • Cerere de transfer
  • Copie de pe actul de identitate, care se prezintă şi în original pentru conformitate
  • Documente justificative ( adeverință de la locul de muncă), pe baza cărora se solicită transferul, în original sau în copie, cu prezentarea originalului pentru conformitate, după caz

Soluţionarea cererii de transfer de către colegiul teritorial se face în condiţiile achitării la zi a obligaţiilor profesionale ale fizioterapeutului.

Modalități de depunere:

– personal de către solicitant sau prin împuternicit, cu procură notarială specială

– transmitere prin curier rapid, achitat de solicitant

Documentele transmise în copie vor purta menţiunea “conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura solicitantului.

În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii de transfer, colegiului teritorial decide aprobarea sau respingerea motivată a transferului.

In urma aprobării cererii de transfer, colegiul teritorial va elibera solicitantului o notă de transfer.

  1. Se va depune la colegiul teritorial unde fizioterapeutul dorește să se transfere Nota de transfer (în original) în termen de maximum 30 de zile de la data eliberării acesteia.

 Modalități de depunere:

– personal de către solicitant sau prin împuternicit, cu procură notarială specială

– transmitere prin curier rapid, achitat de solicitant

MENȚIUNI

În situaţia în care solicitantul optează pentru transmiterea/comunicarea documentelor prin serviciul de curierat rapid, acesta îşi asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi, rătăciri corespondenţă, întârzieri etc.).

Plata serviciilor de curierat se va efectua de către solicitant.