EMC

Informații generale

Educaţia medicală continuă (EMC), constă în activităţi educaţionale care au ca scop menţinerea, dezvoltarea sau creşterea nivelului de cunoştinţe, abilităţi, atitudini profesionale şi sociale în scopul exercitării competente, fără riscuri, autonome şi independente a profesiei de fizioterapeut şi pentru a realiza o creştere reală a calităţii serviciilor de fizioterapie prestate pentru pacient, societate şi profesie.

Obligația fizioterapeuților de a efectua anual credite de EMC este prevăzută prin Legea nr. 229/2016.
Numărul minimum de credite de EMC care trebuie realizate anual este de 30, stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 934/2019.

 • Hotărârea Consiliului național nr. 92 din 22 octombrie 2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului național nr. 93 din 22 octombrie 2020 pentru aprobarea taxelor de acreditare şi reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a taxelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, cu modificările ulterioare

Programul național de educație medicală continuă

REGISTRUL NAŢIONAL al furnizorilor de EMC persoane fizice acreditate/reacreditate de CFZRO

Nomenclatorul publicaţiilor ştiinţifice agreate de CFZRO

Lista editurilor agreate de CFZRO

Listă recomandare Comisia de avizare profesională - programe de master creditate

INFORMĂRI

 • Formele de EMC creditate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România, OAMGMAMR şi Colegiul Farmaciştilor din România sunt creditate de CFZRO cu acelaşi număr de credite înscris pe certificatul de participare.
 • Participarea la cursuri/ stagii practice/ manifestări științifice în afara României, creditate de o societate sau de un organism profesional din domeniul sănătăţii ori relevant pentru profesia de fizioterapeut se poate credita (în condiţiile dispozițiilor Procedurilor EMC), în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională.
 • Participarea la cursuri/ manifestări științifice în afara României, relevante pentru profesia de fizioterapeut, care nu are creditare înscrisă pe certificatul de absolvire, se poate credita (în condiţiile dispozițiilor Procedurilor EMC), în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională.

Dosarul se depune la sediul lucrativ al CFZRO prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului sau prin servicii de curierat. În situaţia contractării serviciului de curierat, solicitantul îşi asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi, rătăciri ale corespondenţei, întârzieri etc.).

Cererile de acreditare se vor soluţiona de către Comisia pentru avizare profesională în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii acestora, iar rezultatul se va comunica solicitantului în scris, în termen de maximum 7 zile de la soluţionare.

În cazul dosarelor incomplete, solicitantul acreditării va fi notificat prin orice mijloc de comunicare cu confirmare de primire, având la dispoziţie 15 zile de la primirea notificării să completeze dosarul; în caz contrar, dosarul va fi respins.

Dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de acreditare ca furnizor, Comisia pentru avizare profesională a CFZRO emite decizia de acreditare cu stabilirea tipurilor de forme de EMC pe care le poate organiza.

În cazul respingerii cererii de acreditare, se comunică solicitantului decizia motivată.

Acreditarea este valabilă 12 luni de la data acordării.

DOSAR ACREDIATRE instituţii/unităţi de învăţământ superior acreditate ori institute medicale naţionale/regionale/teritoriale cu rol de învăţământ, acreditate/autorizate, aflate în subordinea, sub autoritatea sau sub coordonarea Ministerului Sănătăţii

 • cerere-tip de acreditare/reacreditare (descarcă);
 • dovada achitării taxei de acreditare;
 • lista cu personalul desemnat în furnizarea formelor de EMC.

DOSAR ACREDIATRE colegii teritoriale ori colegiul național

 • cerere-tip de acreditare/reacreditare (descarcă).

DOSAR ACREDIATRE societăţi/entităţi juridice care au ca obiect de activitate „alte forme de învăţământ”, cod CAEN 8559 ori organizaţii neguvernamentale naţionale/regionale/locale care au prevăzut în actele de înfiinţare formarea/EMC pentru personal medical/adulţi

 • cerere-tip de acreditare/reacreditare (descarcă);
 • documente ale societăţii/entităţii juridice/organizaţiei, în copie, respectiv:
  • actul constitutiv/statutul/actul de înfiinţare cu ultimele modificări înregistrate la oficiul registrului comerţului, respectiv în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi copia încheierii prin care s-a dispus înregistrarea modificării;
  • certificatul de înregistrare/înmatriculare, în copie, respectiv sentinţa/încheierea judecătorească de înfiinţare, în copie;
 • certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în original, respectiv extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie;
 • certificat de atestare fiscală, în original, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului;
 • documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte societatea/entitatea juridică/organizaţia, în relaţie cu CFZRO, în original;
 • dovada că societatea/entitatea juridică/organizaţia are personal de specialitate, respectiv:
  • angajat/colaborator, pentru care va depune dosar de acreditare pentru persoana fizică;
  • acte care să demonstreze raportul juridic dintre persoana juridică şi persoana fizică în cauză (adeverinţă, copie a contractului de muncă, copie a contractului civil etc.);
 • dovada că societatea/entitatea juridică/organizaţia are o experienţă de minimum 1 an în organizarea şi derularea a cel puţin două programe de formare/dezvoltare profesională continuă/educaţie medicală continuă;
 • autorizaţiile de liberă practică şi avizele pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică al persoanelor implicate în furnizarea formelor de formare/dezvoltare profesională continuă/EMC, precum şi documentele de calificare didactică ale acestora, după caz, în copie;
 • programa uneia dintre formele de EMC propuse;
 • dovada achitării taxei de acreditare.

Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura solicitantului.

DOSAR ACREDIATRE formatori persoane fizice autorizate/independente, denumite în continuare PFA/PFI, care au ca obiect de activitate „alte forme de învăţământ”, cod CAEN 8559, şi care sunt certificaţi de Ministerul Sănătăţii, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, cu excepţia cadrelor didactice universitare şi a medicilor primari ori care deţin certificat de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale ori angajaţi şi/sau colaboratori ai furnizorilor prevăzuţi la lit. c)-e) certificaţi de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar sau care deţin un certificat de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale

 • cerere-tip de acreditare/reacreditare (descarcă);
 • dovada de absolvire a programului de formare de formator certificat de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, în copie, cu excepţia cadrelor didactice universitare şi a medicilor primari sau, după caz, certificatul de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale, în copie;
 • autorizaţiile de liberă practică şi avizele pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică al persoanelor implicate în furnizarea formelor de formare/dezvoltare profesională continuă/EMC, precum şi documentele de calificare didactică ale acestora, după caz, în copie;
 • adeverinţa de vechime din care să reiasă vechimea de minimum 5 ani în profesie şi/sau specialitatea cursului, în copie;
 • curriculum vitae (CV);
 • actele de studii de specialitate şi anexele acestora, diplome de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare sau alte forme de perfecţionare în specialitatea/subiectul formei de EMC, în copie;
 • actele care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie;
 • programa uneia dintre formele de EMC propuse;
 • certificat de înregistrare fiscală, în copie, şi certificat de atestare fiscală, în original, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, pentru persoanele care aplică în nume propriu (PFA/PFI);
 • dovada achitării taxei de acreditare.

Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura solicitantului.

DOSAR ACREDITARE angajaţi şi/sau colaboratori ai furnizorilor instituţii/unităţi de învăţământ superior acreditate ori institute medicale naţionale/regionale/teritoriale cu rol de învăţământ, acreditate/autorizate, aflate în subordinea, sub autoritatea sau sub coordonarea Ministerului Sănătăţii;

 • dovada de absolvire a programului de formare de formator certificat de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, în copie, cu excepţia cadrelor didactice universitare şi a medicilor primari, sau, după caz, certificatul de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale, în copie;
 • autorizaţiile de liberă practică şi avizele pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică al persoanelor implicate în furnizarea formelor de formare/dezvoltare profesională continuă/EMC, după caz, în copie;
 • adeverinţa de vechime din care să reiasă vechimea de minimum 5 ani în profesie şi/sau specialitatea cursului, în copie;
 • curriculum vitae (CV);
 • actele de studii de specialitate şi anexele acestora, diplome de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare sau alte forme de perfecţionare în specialitatea/subiectul formei de EMC, în copie;
 • actele care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie;
 • programa uneia dintre formele de EMC propuse.

Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura solicitantului.

DOSAR ACREDITARE edituri agreate de CFZRO

 • cerere-tip de acreditare/reacreditare (descarcă);
 • documente ale societăţii/entităţii juridice/organizaţiei, în copie, respectiv:
  • actul constitutiv/statutul/actul de înfiinţare cu ultimele modificări înregistrate la oficiul registrului comerţului, respectiv în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi copia încheierii prin care s-a dispus înregistrarea modificării;
  • certificatul de înregistrare/înmatriculare, în copie, respectiv sentinţa/încheierea judecătorească de înfiinţare, în copie;
 • certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în original, respectiv extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie;
 • certificat de atestare fiscală, în original, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului;
 • documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte societatea/entitatea juridică/organizaţia, în relaţie cu CFZRO, în original;
 • dovada că societatea/entitatea juridică/organizaţia are o experienţă de minimum 1 an în publicarea de cărţi precum monografii, tratate, manuale medicale etc.;
 • dovada achitării taxei de acreditare, cu excepţia editurilor acreditate de CNCS/CNCSIS.

Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura solicitantului.

TAXE

Taxa de acreditare furnizor EMC – 1500 Ron

Taxa se achită numai în contul CFZRO: RO58BRDE410SV97037454100, deschis la BRD-Groupe Societe Generale – Sucursala Carrefour Orhideea București, prin transfer bancar sau ordin de plată.

La detalii plată se va menționa  Motivul Plății (Ex: Taxa acreditare furnizor EMC).

Sunt exceptate de la plata taxei de acreditare/reacreditare: colegiul naţional, colegiile teritoriale din cadrul CFZRO, organizaţiile profesionale din domeniul sănătăţii (Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Colegiul Farmaciştilor din România) şi editurile acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)/Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS).

Taxa de acreditare și reacreditare furnizori de educație medicală continuă pentru fizioterapeuți

 • Taxa de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă – 1.500 lei
 • Taxa de reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă – 500 lei

Taxe de creditare a formelor de educație medicală continuă pentru fizioterapeuți

 • Taxa pentru forme de educaţie medicală continuă permanente, inclusiv educaţia medicală continuă la distanţă – 300 lei
 • Manifestări şi activităţi cu caracter ştiinţific:
  – taxa pentru manifestări ştiinţifice – 500 lei;
  – taxa pentru publicare de materiale ştiinţifice de specialitate – 300 lei;
  – taxa pentru abonamente la publicaţii ştiinţifice de specialitate agreate de CFZRO – 500 lei/an.
 • Taxa pentru cercetare şi elaborare de proiecte ştiinţifice – 200 lei

Taxele se achită numai în contul CFZRO (CIF 38710536): RO58BRDE410SV97037454100, deschis la BRD-Groupe Societe Generale – Sucursala Carrefour Orhideea București, prin transfer bancar sau ordin de plată.