EMC

Informații generale

Educaţia medicală continuă (EMC), constă în activităţi educaţionale care au ca scop menţinerea, dezvoltarea sau creşterea nivelului de cunoştinţe, abilităţi, atitudini profesionale şi sociale în scopul exercitării competente, fără riscuri, autonome şi independente a profesiei de fizioterapeut şi pentru a realiza o creştere reală a calităţii serviciilor de fizioterapie prestate pentru pacient, societate şi profesie.

Obligația fizioterapeuților de a efectua anual credite de EMC este prevăzută prin Legea nr. 229/2016.
Numărul minimum de credite de EMC care trebuie realizate anual este de 30, stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 934/2019.

 • Hotărârea Consiliului național nr. 92 din 22 octombrie 2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului național nr. 93 din 22 octombrie 2020 pentru aprobarea taxelor de acreditare şi reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a taxelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, cu modificările ulterioare

Programul național de educație medicală continuă

Nomenclatorul publicaţiilor ştiinţifice agreate de CFZRO

Lista editurilor agreate de CFZRO

Listă recomandare Comisia de avizare profesională - programe de master creditate

INFORMĂRI

 • Formele de EMC creditate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România şi Colegiul Farmaciştilor din România sunt creditate de CFZRO cu acelaşi număr de credite înscris pe certificatul de participare, la cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea formei de EMC ori de la obţinerea certificatului de absolvire/participare.

 • Participarea la cursuri în afara României, creditate de o societate sau de un organism profesional din domeniul sănătăţii ori relevant pentru profesia de fizioterapeut, este creditată cu numărul de credite conferit de organismul respectiv, în condiţiile art. 3 alin. (2), în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională, la cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea cursului ori de la obţinerea certificatului de absolvire/participare.

 • Participarea la un curs în afara României în domeniul sănătăţii, care nu are creditare înscrisă pe certificatul de absolvire/participare, se creditează cu 6 credite/zi de curs şi maximum 60 de credite pe curs, în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională, la cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea cursului ori de la obţinerea certificatului de absolvire/participare.

 • Pentru activitatea coordonatorilor/îndrumătorilor, care nu sunt cadre didactice, de stagii de practică, inclusiv pentru programele de pregătire extrauniversitară în vederea obţinerii de atestate de studii complementare şi pentru stagiile de readaptare profesională în cazul întreruperii activităţii mai mult de 5 ani, se acordă un număr de 40 de credite de EMC pe an, în baza unei dovezi de activitate de cel puţin două luni pe an.

 • Participarea la forme de EMCD organizate şi creditate de o universitate din afara României sau de un organism profesional european/internaţional/mondial din domeniul sănătăţii ori relevant pentru profesia de fizioterapeut este creditată cu numărul de credite conferite de organismul respectiv, în condiţiile art. 3 alin. (2), în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională, la cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea formei de EMCD ori de la obţinerea certificatului de absolvire/participare.

 • Participarea la forme de EMCD în domeniul medical/sănătăţii ori relevant pentru profesia de fizioterapeut, organizate de o universitate din afara României sau un organism profesional european/internaţional/mondial care nu are creditare înscrisă pe certificatul de absolvire/participare, se creditează cu maximum 60 de credite de EMC/program, în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională, la cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea formei de EMCD ori de la obţinerea certificatului de absolvire/participare.

Dosarul se depune la sediul lucrativ al CFZRO prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului sau prin servicii de curierat. În situația contractării serviciului de curierat, solicitantul îşi asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi, rătăciri ale corespondenței, întârzieri etc.).

Cererile de acreditare se vor soluţiona de către Comisia pentru avizare profesională în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii acestora, iar rezultatul se va comunica solicitantului în scris, în termen de maximum 7 zile de la soluţionare.

În cazul dosarelor incomplete, solicitantul acreditării va fi notificat prin orice mijloc de comunicare cu confirmare de primire, având la dispoziţie 15 zile de la primirea notificării să completeze dosarul; în caz contrar, dosarul va fi respins.

Dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de acreditare ca furnizor, Comisia pentru avizare profesională a CFZRO emite decizia de acreditare cu stabilirea tipurilor de forme de EMC pe care le poate organiza.

În cazul respingerii cererii de acreditare, se comunică solicitantului decizia motivată.

Acreditarea este valabilă 12 luni de la data acordării.

DOSAR ACREDIATRE instituţii/unităţi de învăţământ superior acreditate ori institute medicale naţionale/regionale/teritoriale cu rol de învăţământ, acreditate/autorizate, aflate în subordinea, sub autoritatea sau sub coordonarea Ministerului Sănătăţii

 • cerere-tip de acreditare/reacreditare (descarcă);
 • dovada achitării taxei de acreditare;
 • lista cu personalul desemnat în furnizarea formelor de EMC.

Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura solicitantului/persoanei desemnate.

Documentele care nu sunt în limba română vor fi însoţite de traducerea autorizată. Prin excepţie, în anumite situaţii, Comisia pentru avizare profesională poate decide traducerea în limba română numai a unor documente sau numai a unor părţi din acestea.

Pentru formatorul prevăzut în cererea-tip de acreditare/reacreditare, implicat în furnizarea formelor de formare/dezvoltare profesională continuă/EMC, pe lângă documentele prevăzute se vor depune, în copie, următoarele documente:

 • dovada de absolvire a programului de formare de formator certificat de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar sau de Ministerul Educaţiei şi/sau de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu excepţia cadrelor didactice universitare şi a medicilor primari, sau, după caz, certificatul de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale, depus şi în traducere autorizată în limba română;
 • acte care să demonstreze raportul juridic dintre persoana juridică şi formator (de exemplu: adeverinţă, copie a contractului de muncă, copie a contractului civil etc.);
 • autorizaţia de liberă practică/certificatul de membru şi avizul pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică;
 • documente doveditoare din care să reiasă vechimea de minimum 10 ani în profesie şi/sau specialitatea cursului;
 • curriculum vitae (CV);
 • actele de studii de specialitate şi anexele acestora, diplome de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare sau alte forme de perfecţionare în specialitatea/subiectul formei de EMC;
 • actele care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul.

Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura solicitantului/persoanei desemnate.

Documentele care nu sunt în limba română vor fi însoţite de traducerea autorizată. Prin excepţie, în anumite situaţii, Comisia pentru avizare profesională poate decide traducerea în limba română numai a unor documente sau numai a unor părţi din acestea.

DOSAR ACREDIATRE societăţi/entităţi juridice care au ca obiect de activitate „alte forme de învăţământ”, cod CAEN 8559 ori organizaţii neguvernamentale naţionale/regionale/locale care au prevăzut în actele de înfiinţare formarea/EMC pentru personal medical și auxiliar/adulţi

 • cerere-tip de acreditare/reacreditare (descarcă);
 • documente ale societăţii/entităţii juridice/organizaţiei, în copie, respectiv:
  • actul constitutiv/statutul/actul de înfiinţare cu ultimele modificări înregistrate la oficiul registrului comerţului, respectiv în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi încheierea prin care s-a dispus înregistrarea modificării;
  • certificatul de înregistrare/înmatriculare, respectiv sentinţa/încheierea judecătorească de înfiinţare;
 • certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în original, respectiv extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie;
 • certificat de atestare fiscală, în copie, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului;
 • documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte societatea/entitatea juridică/organizaţia, în relaţie cu CFZRO, în original;
 • dovada că societatea/entitatea juridică/organizaţia are o experienţă de minimum 1 an în organizarea şi derularea a cel puţin două programe de formare/dezvoltare profesională continuă/educaţie medicală continuă;
 • programa preliminară a uneia dintre formele de EMC propuse;
 • dovada achitării taxei de acreditare.

Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura solicitantului.

Documentele care nu sunt în limba română vor fi însoţite de traducerea autorizată. Prin excepţie, în anumite situaţii, Comisia pentru avizare profesională poate decide traducerea în limba română numai a unor documente sau numai a unor părţi din acestea.

Pentru formatorul prevăzut în cererea-tip de acreditare/reacreditare, implicat în furnizarea formelor de formare/dezvoltare profesională continuă/EMC, pe lângă documentele prevăzute se vor depune, în copie, următoarele documente:

 • dovada de absolvire a programului de formare de formator certificat de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar sau de Ministerul Educaţiei şi/sau de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu excepţia cadrelor didactice universitare şi a medicilor primari, sau, după caz, certificatul de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale, depus şi în traducere autorizată în limba română;
 • acte care să demonstreze raportul juridic dintre persoana juridică şi formator (de exemplu: adeverinţă, copie a contractului de muncă, copie a contractului civil etc.);
 • autorizaţia de liberă practică/certificatul de membru şi avizul pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică;
 • documente doveditoare din care să reiasă vechimea de minimum 10 ani în profesie şi/sau specialitatea cursului;
 • curriculum vitae (CV);
 • actele de studii de specialitate şi anexele acestora, diplome de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare sau alte forme de perfecţionare în specialitatea/subiectul formei de EMC;
 • actele care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul.

Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura solicitantului/persoanei desemnate.

Documentele care nu sunt în limba română vor fi însoţite de traducerea autorizată. Prin excepţie, în anumite situaţii, Comisia pentru avizare profesională poate decide traducerea în limba română numai a unor documente sau numai a unor părţi din acestea.

DOSAR ACREDIATRE

formatori persoane fizice autorizate/independente, denumite în continuare PFA/PFI, care au ca obiect de activitate „alte forme de învăţământ”, cod CAEN 8559

 • cerere-tip de acreditare/reacreditare (descarcă);
 • certificat de înregistrare fiscală şi certificat de atestare fiscală, în copie, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului;
 • dovada că PFA/PFI are o experienţă de minimum un an în organizarea şi derularea a cel puţin două programe de formare/dezvoltare profesională continuă/educaţie medicală continuă;
 • programa preliminară a uneia dintre formele de EMC propuse;
 • dovada achitării taxei de acreditare.

Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura solicitantului/persoanei desemnate.

Documentele care nu sunt în limba română vor fi însoţite de traducerea autorizată. Prin excepţie, în anumite situaţii, Comisia pentru avizare profesională poate decide traducerea în limba română numai a unor documente sau numai a unor părţi din acestea.

Pentru formatorul prevăzut în cererea-tip de acreditare/reacreditare, implicat în furnizarea formelor de formare/dezvoltare profesională continuă/EMC, pe lângă documentele prevăzute se vor depune, în copie, următoarele documente:

 • dovada de absolvire a programului de formare de formator certificat de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar sau de Ministerul Educaţiei şi/sau de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu excepţia cadrelor didactice universitare şi a medicilor primari, sau, după caz, certificatul de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale, depus şi în traducere autorizată în limba română;
 • acte care să demonstreze raportul juridic dintre persoana juridică şi formator (de exemplu: adeverinţă, copie a contractului de muncă, copie a contractului civil etc.);
 • autorizaţia de liberă practică/certificatul de membru şi avizul pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică;
 • documente doveditoare din care să reiasă vechimea de minimum 10 ani în profesie şi/sau specialitatea cursului;
 • curriculum vitae (CV);
 • actele de studii de specialitate şi anexele acestora, diplome de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare sau alte forme de perfecţionare în specialitatea/subiectul formei de EMC;
 • actele care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul.

Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura solicitantului/persoanei desemnate.

Documentele care nu sunt în limba română vor fi însoţite de traducerea autorizată. Prin excepţie, în anumite situaţii, Comisia pentru avizare profesională poate decide traducerea în limba română numai a unor documente sau numai a unor părţi din acestea.

TAXE

Taxa de acreditare furnizor EMC – 1500 Ron

Taxa se achită numai în contul CFZRO: RO58BRDE410SV97037454100, deschis la BRD-Groupe Societe Generale – Sucursala Carrefour Orhideea București, prin transfer bancar sau ordin de plată.

La detalii plată se va menționa  Motivul Plății (Ex: Taxa acreditare furnizor EMC).

Sunt exceptate de la plata taxei de acreditare/reacreditare: colegiul naţional, colegiile teritoriale din cadrul CFZRO, organizaţiile profesionale din domeniul sănătăţii (Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Colegiul Farmaciştilor din România) şi editurile acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)/Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS).

Dosarul se depune la sediul lucrativ al CFZRO prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului sau prin servicii de curierat. În situaţia contractării serviciului de curierat, solicitantul îşi asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi, rătăciri ale corespondenţei, întârzieri etc.).

Cererile de reacreditare se vor soluţiona de către Comisia pentru avizare profesională în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii acestora.

În cazul dosarelor incomplete, solicitantul reacreditării va fi notificat prin orice mijloc de comunicare cu confirmare de primire, având la dispoziţie 10 zile de la primirea notificării să completeze dosarul; în caz contrar, dosarul va fi respins.

Dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de reacreditare, Comisia pentru avizare profesională a CFZRO emite decizia de reacreditare, prin care decide menţinerea sau schimbarea categoriei de furnizor de EMC în care se încadrează acesta, precum şi tipurile de forme de EMC pe care le poate organiza.

În cazul respingerii cererii, se comunică solicitantului decizia motivată.

Furnizorii de EMC care au fost acreditaţi pot solicita reacreditarea cu 60 de zile înainte de data expirării acreditării.

În cazul în care solicitarea reacreditării nu este efectuată în 60 de zile înainte de data expirării acreditării, furnizorii de EMC trebuie să îndeplinească procedura de acreditare.

Reacreditarea este valabilă 24 de luni de la data acordării.

DOSAR REACREDIATRE furnizori de EMC

 • cerere-tip de acreditare/reacreditare (descarcă);
 • declaraţia pe propria răspundere a persoanei desemnate cu privire la menţinerea condiţiilor avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare, în original;
 • documentele ce atestă modificările intervenite de la acreditarea iniţială, respectiv ultima reacreditare, în copie;
 • autorizaţia de liberă practică/certificatul de membru şi avizul pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică al formatorului implicat în furnizarea formelor de EMC, precum şi documentele de calificare didactică ale acestuia, după caz, în copie şi traduse autorizat în limba română, după caz;
 • fişa de autoevaluare a activităţii educaţionale desfăşurate, completată conform normelor în vigoare, (descarcă);
 • dovada achitării taxei de reacreditare.

Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura solicitantului/persoanei desemnate.

TAXE

Taxa de reacreditare furnizor EMC – 500 Ron

Taxa se achită numai în contul CFZRO: RO58BRDE410SV97037454100, deschis la BRD-Groupe Societe Generale – Sucursala Carrefour Orhideea București, prin transfer bancar sau ordin de plată.

La detalii plată se va menționa  Motivul Plății (Ex: Taxa acreditare furnizor EMC).

Sunt exceptate de la plata taxei de acreditare/reacreditare: colegiul naţional, colegiile teritoriale din cadrul CFZRO, organizaţiile profesionale din domeniul sănătăţii (Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Colegiul Farmaciştilor din România) şi editurile acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)/Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS).

Cererile de creditare a formelor de EMC se depun la sediul CFZRO prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului sau prin servicii de curierat cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii formei de EMC. În situaţia contractării serviciului de curierat, solicitantul îşi asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi, rătăciri ale corespondenţei, întârzieri etc.).

În cazul dosarelor incomplete, solicitantul creditării va fi notificat prin orice mijloc de comunicare cu confirmare de primire, având la dispoziţie 15 zile de la primirea notificării să completeze dosarul; în caz contrar, cererea va fi respinsă.

Furnizorii de EMC acreditați vor fi înregistrați în Registrul național al furnizorilor de EMC al CFZRO.

Formele de EMC care pot fi creditate de către Comisia pentru avizare profesională a CFZRO sunt următoarele:

 • programe de învăţământ postuniversitar: cursuri de specializare şi cursuri pentru dobândirea de noi competenţe organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau alte instituţii medicale cu rol de învăţământ acreditate în acest sens;
 • forme de educaţie medicală permanentă: cursuri EMC, ateliere de lucru/practică (workshop);
 • programe de acreditare ca formator şi programe de acreditare ca formator de formatori, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 716/2002 privind acreditarea programelor educaţionale, formatorilor şi formatorilor de formatori din sistemul sanitar;
 • manifestări şi activităţi cu caracter ştiinţific:
  • manifestări ştiinţifice: congrese, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, sesiuni ştiinţifice, reuniuni al căror scop principal este furnizarea de informaţii şi materiale educaţionale în beneficiul fizioterapeuţilor, în vederea îmbunătăţirii practicii acestora, precum şi a creşterii calităţii serviciilor de fizioterapie şi a siguranţei pacientului;
  • publicare de materiale ştiinţifice de specialitate: autor/coautor de articole pentru publicaţii ştiinţifice profesionale, de capitole de carte sau cărţi precum monografii, tratate, manuale medicale, articole postate pe site-ul colegiului naţional sau pe site-urile colegiilor teritoriale;
  • abonamente la publicaţii ştiinţifice de specialitate agreate;
  • cercetare şi elaborare de proiecte ştiinţifice: elaborare şi/sau coordonare de proiecte ştiinţifice profesionale în domeniu.

Pentru a fi creditate, formele de EMC trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă un conţinut profesional/ştiinţific relevant pentru profesia de fizioterapeut;
 • să utilizeze metode şi mijloace de formare a personalului medical/a adultului care să conducă atât la creşterea nivelului de pregătire teoretică, cât şi la îmbunătăţirea deprinderilor practice necesare exercitării profesiei de fizioterapeut;
 • furnizorul de EMC să fie acreditat/reacreditat.

Orice formă de EMC se creditează în baza

 • unei cereri de creditare, completată de furnizorul de EMC, a programului preliminar:
  • cerere de creditare a formei de educaţie medicală continuă (EMC) permanentă/educaţie medicală continuă la distanţă (EMCD) – (descarcă);
  • cerere de creditare a manifestărilor ştiinţifice – (descarcă);
  • cerere creditare pentru creditarea publicaţiilor ştiinţifice şi pentru includerea în Nomenclatorul publicaţiilor ştiinţifice agreate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România (CFZRO) – (descarcă);
 • cererea de creditare pentru formele de EMCD depusă de furnizorii acreditaţi va fi însoţită de o simulare tehnică a programului propus spre creditare.
 • dovada achitării taxei de creditare
 • documente pentru fiecare formator care va susţine forma de EMC:
  • dovada de absolvire a programului de formare de formator certificat de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar sau de Ministerul Educaţiei şi/sau de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu excepţia cadrelor didactice universitare şi a medicilor primari, sau, după caz, certificatul de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale, depus şi în traducere autorizată în limba română;
  • acte care să demonstreze raportul juridic dintre persoana juridică şi formator (de exemplu: adeverinţă, copie a contractului de muncă, copie a contractului civil etc.);
  • autorizaţia de liberă practică/certificatul de membru şi avizul pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică;
  • documente doveditoare din care să reiasă vechimea de minimum 10 ani în profesie şi/sau specialitatea cursului;
  • curriculum vitae (CV);
  • actele de studii de specialitate şi anexele acestora, diplome de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare sau alte forme de perfecţionare în specialitatea/subiectul formei de EMC;
  • actele care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul.

Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul”, numele în clar şi semnătura solicitantului/persoanei desemnate.

Documentele care nu sunt în limba română vor fi însoţite de traducerea autorizată. Prin excepţie, în anumite situaţii, Comisia pentru avizare profesională poate decide traducerea în limba română numai a unor documente sau numai a unor părţi din acestea.

Taxa de acreditare și reacreditare furnizori de educație medicală continuă pentru fizioterapeuți

 • Taxa de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă – 1.500 lei
 • Taxa de reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă – 500 lei

Taxe de creditare a formelor de educație medicală continuă pentru fizioterapeuți

 • Taxa pentru forme de educaţie medicală continuă permanente, inclusiv educaţia medicală continuă la distanţă – 300 lei
 • Manifestări şi activităţi cu caracter ştiinţific:
  – taxa pentru manifestări ştiinţifice – 500 lei;
  – taxa pentru publicare de materiale ştiinţifice de specialitate – 300 lei;
  – taxa pentru abonamente la publicaţii ştiinţifice de specialitate agreate de CFZRO – 500 lei/an.
 • Taxa pentru cercetare şi elaborare de proiecte ştiinţifice – 200 lei

Taxele se achită numai în contul CFZRO (CIF 38710536): RO58BRDE410SV97037454100, deschis la BRD-Groupe Societe Generale – Sucursala Carrefour Orhideea București, prin transfer bancar sau ordin de plată.