Comisia Nationala de Disciplina si Arbitraj

COMISIA NAȚIONALĂ DE DISCIPLINĂ ȘI ARBITRAJ

Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj a CFZRO s-a constituit prin Hotărârea Adunării generale naționale nr. 8/30.11.2019.

Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj îndeplinește atribuțiile prevăzute în Statutul CFZRO și în Regulamentul intern de organizare și funcționare a CFZRO.

1 funcție vacantă pentru membru supleant în Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj

COMISIA NAȚIONALĂ DE DISCIPLINĂ ȘI ARBITRAJ

Comisia națională de disciplină și arbitraj îndeplinește atribuțiile prevăzute în Statutul CFZRO și în Regulamentul intern de organizare și funcționare a CFZRO.

Comisia națională de disciplină și arbitraj se constituie prin hotărâre a Adunării generale naționale.

Membrii comisiei naționale de disciplină și arbitraj vor fi nominalizați și aleși de Adunarea generală națională.

Poate fi nominalizat ca membru în Comisia națională de disciplină și arbitraj fizioterapeutul care îndeplinește următoarele condiții:

a) este membru al CFZRO;

b) are o bună reputație profesională;

c) are o experiență profesională în domeniul fizioterapiei de minimum 7 ani;

d) nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 25 alin. (7) din Regulemantul intern de organizare și funcționare a CFZRO;

Dosarul trebuie să cuprindă:

a) cerere (descarcă);

b) dovada calității de membru al CFZRO (se poate efectua prin completarea în cerere a Nr. din Registrul unic al fizioterapeuților, înscris pe autorizația de liberă practică);

c) dovada unei bune reputații profesionale (se poate efectua prin orice mijloc ex. scrisori de recomandare, caracterizare, Curriculum Vitae, etc);

d) dovada vechimii experienței profesionale în domeniul fizioterapiei de minimum 7 ani;

e) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere sau de control ale CFZRO la nivel teritorial sau la nivel naţional (bifare în cerere);

f) declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare (bifare în cerere).

Persoanele interesate care îndeplinesc criteriile enumerate mai sus își pot exprima interesul prin transmiterea dosarului prin e-mail, la adresa: secretariat@cfizio.ro, până la data de 11.09.2020.

 

Cererile de nominalizare și documentele transmise vor fi primite de către Secretarul general și se va transmite o confirmare de înregistrare a cererii în termen de maximum 1 zi lucrătoare.

Odată cu confirmarea de înregistrare a cererii, Secretarul general va aduce la cunoștința fizioterapeutului prin intermediul e-mailului admiterea/respingerea dosarului sau solicitarea de completare a acestuia.

După primirea solicitării de completare a dosarului, fizioterapeutul are un termen de maximum 5 zile calendaristice pentru transmiterea documentelor solicitate; în caz contrar, cererea de nominalizare va fi respinsă.

Contestaţia împotriva deciziei Secretarului general de respingere a cererii se face în scris la adresa de e-mail: secretariat@cfizio.ro, în ziua respingerii dosarului, iar soluţionarea contestaţiei se va face în ședința Adunării generale naționale.

 

Adunarea generală națională a CFZRO alege dintre fizioterapeuții nominalizați, prin vot secret,  în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor ei, membrii Comisiei naționale de disciplină și arbitraj a CFZRO.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, în termen de maximum 14 zile se va organiza o altă Adunare generală națională pentru nominalizări și alegeri, al cărei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanţilor.

Procedura de nominalizare și alegere a membrilor comisiilor de disciplină și arbitraj. (descarcă)