Deontologie

Codul Deontologic al Fizioterapeutului

Acest cod este o reproducere a Anexei B ”Cod de etică și deontologie profesională a fizioterapeutului” din SR 13570:2014 ”Îngrijire de sănătate furnizată de fizioterapeuți” care a fost făcută cu acordul Asociației de Standardizare din România – ASRO nr. LUI/18/602-1 din 29.01.2018. Orice încălcare a drepturilor de autor asupra standardului SR 13570:2014 ”Îngrijire de sănătate furnizată de fizioterapeuți” constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

Pentru vizibilitate, Colegiul Fizioterapeuților din România vă pune la dispoziție și varianta electronică a Codului Deontologic al Fizioterapeutului care poate fi accesată utilizând următorul link: Codul Deontologic al Fizioterapeutului.

1. Îndatoririle generale ale fizioterapeutului

a) În serviciul individului și al sănătății publice, fizioterapeutul își exercită misiunea în total acord cu respectul față de viața umană, față de persoană și demnitatea sa. Sănătatea și starea de bine a pacientului au cea mai înaltă însemnătate. Respectul cuvenit persoanei nu încetează nici după moartea acesteia.

b) Fizioterapeutul respectă principiile moralității, probității și responsabilității indispensabile exercitării profesiei de fizioterapeut în toate circumstanțele, folosind practici și metode bazate pe cele mai solide dovezi științifice disponibile.

c) Activitatea profesională a fizioterapeutului se desfășoară în limitele competențelor sale.

d) Fizioterapeutul nu poate să renunțe la independența sa profesională sub nicio formă.

e) Fizioterapeutul trebuie să acționeze în concordanță cu legislația în vigoare, pentru a asigura accesul echitabil la tratamente fizioterapeutice. Fizioterapeutul trebuie să asculte, să examineze, să consilieze și să trateze cu aceeași conștiinciozitate toate persoanele indiferent de vârstă, gen, status marital, conduită socială, conduită sexuală, apartenența sau nonapartenența reală sau presupusă la o rasă, etnie, națiune, sau o religie anume, handicap sau
starea lor de sănătate, de statutul socio-economic, alegerile lor privind stilul de viață, gradul de acoperire a asigurării de sănătate, reputația sau sentimentele pe care le are în ceea ce le privește.

f) Fizioterapeutul trebuie să cunoască și să respecte prezentul cod deontologic, precum și reglementările profesionale valabile în jurisdicția sa.

g) Secretul profesional se instituie în interesul pacienților și trebuie păstrat de către fizioterapeuți. Secretul se referă la tot ce este cunoscut de către practician în exercițiul său profesional, adică nu numai ceea ce îi este adus la cunoștință, dar și ceea ce acesta vede și aude.

h) Fizioterapeutul respectă dreptul fiecărei persoane de a-și alege liber fizioterapeutul. El îi facilitează acest drept.

1.1. Pregatirea profesională continuă

a) Fizioterapeutul trebuie să-și actualizeze și să-și perfecționeze permanent abilitățile și cunoștințele profesionale pe tot parcursul vieții profesionale.

b) Fizioterapeutul trebuie să cunoască ghidurile de practică profesională naționale și/sau internaționale cu impact asupra activității sale și să le aplice în practica sa profesională.

c) Tratamentele oferite de fizioterapeut ar trebui să fie conforme cu ceea ce se așteaptă din partea unui fizioterapeut inteligent și competent.

1.2. Promovarea sănătatii și a autoîngrijirii 

a) Fizioterapeutul sfătuiește și încurajează pacienții să-și îngrijească sănătatea și le recomandă cele mai adecvate măsuri de autoîngrijire a sănătății. 

b) Fizioterapeutul trebuie să sprijine inițiativele de promovare a sănătății care își propun să educe pacientul în spiritul profilaxiei primare, secundare și terțiare(*) . Această educație poate include consilierea pacienților cu privire la stilul de viață și la impactul acestuia asupra sănătății și a stării lor de bine. 

c) Atunci când un fizioterapeut participă la o acțiune de informare cu caracter educativ pentru publicul larg, oricare ar fi mijlocul de difuzare, nu face apel decât la date suficient confirmate, dă dovadă de prudență și se preocupă de efectele negative pe care le-ar putea produce asupra publicului. Cu aceste ocazii, el va putea promova cauze de interes general și va face publicitate, conform reglementărilor în vigoare. 

d) Fizioterapeutul va putea prezenta din punct de vedere teoretic și practic noi metode și practici profesionale cu respectarea standardelor de calitate a serviciilor în domeniul fizioterapiei, cu condiția să comunice și rezervele care se impun. 

Profilaxia primară se adresează omului sănătos, pentru a-l feri de boli sau de apariţia sindromului de asdfasdfdecondiţionare fizică; profilaxia primară şi secundară se adresează omului vârstnic, la care decondiţionarea a apărut, pentru a-l feri de agravarea şi organicizarea ei; profilaxia terţiară se adresează bolnavului cronic, pentru a-l feri de apariţia unor agravări sau complicaţii. Sbenghe T.,Kinesiologie, ştiinţa mişcării, Ed.Medicală, 2002, Bucureşti.

2. Îndatoririle către pacienți 

2.1. Tratamentul fizioterapeutic 

a) Un tratament fizioterapeutic trebuie să includă următoarele: 

i) Elaborarea cu cea mai mare grijă a diagnosticului funcțional al pacientului, luând în considerare:

– evaluarea adecvată, detaliată și cât mai precisă (completă) a acestuia, bazându-se pe cât posibil pe metode științifice cât mai moderne și, dacă este cazul, folosind cele mai potrivite mijloace sau ajutoare; 

– anamneza sau istoricul cazului, punctul de vedere al pacientului/clientului; 

ii) Realizarea tratamentului și consilierea pacientului; 

b) Fizioterapeutul trebuie să prezinte persoanei pe care o evaluează, tratează, sau consiliază, informații loiale și clare despre rezultatul evaluării și starea funcțională actuală, precum și despre planul de tratament propus. 

c) Activitatea profesională a fizioterapeutului trebuie să se bazeze pe următoarele principii: i) se desfășoară în limitele competențelor sale; 

ii) are în vedere faptul că starea de sănătate a pacientului/clientului este de cea mai înaltă însemnătate;

iii) asigură îngrijiri, folosind tehnici și metode a căror eficiență clinică a fost dovedită. 

d) Fizioterapeutul trebuie să asigure întocmirea corectă și completă a fișei de evaluare și de tratament fizioterapeutic a pacientului/clientului. Aceasta trebuie să reflecte cu acuratețe toate datele legate de pacient/client: toate ședințele de tratament și conținutul acestora, factorii relevanți pentru tratamentul în curs, incluzând starea funcțională actuală. Toate înregistrările trebuie să fie comprehensibile pentru un alt fizioterapeut care ar putea prelua tratamentul pacientului. Înregistrările trebuie să fie păstrate în siguranță, potrivit legislației în vigoare. Sub rezerva dispozițiilor aplicabile în instituția în care se desfășoară activitatea, dosarul pacientului este păstrat sub responsabilitatea fizioterapeutului care l-a realizat. 

e) Fizioterapeutul respectă dreptul pacientului/clientului de a solicita o a doua opinie unui alt fizioterapeut.

2.2. Creșterea preocupării pentru calitatea tratamentului și siguranța pacientului/clientului 

a) În orice circumstanțe, fizioterapeutul se străduiește să aline suferințele pacientului/clientului prin mijloace adecvate stării sale, precum și să îl susțină moral. 

b) Când se află în prezența unui pacient/client sau a unui accidentat care este în pericol, anunță acest lucru, îi acordă ajutorul sau se asigură că primește îngrijirile necesare. 

c) Atunci când există situații care pun în pericol siguranța pacientului/clientului său, fizioterapeutul trebuie să semnaleze observațiile sale instituției competente. 

d) În situația în care fizioterapeutul consideră că există riscuri cu privire la sănătatea/starea pacientului/clientului, acesta trebuie să documenteze aceste observații, indicând demersurile realizate cu scopul de a diminua riscurile. 

e) În limitele competențelor sale, fizioterapeutul este liber să aleagă actele pe care le consideră a fi cele mai potrivite circumstanțelor date. El își va limita actele la ceea ce este necesar pentru calitatea, securitatea și eficacitatea îngrijirilor sale. De asemenea, va lua în considerare avantajele, inconvenientele și consecințele diferitelor opțiuni pe care le are în vedere. 

f) Fizioterapeutul trebuie să asigure un tratament personalizat pentru fiecare pacient/client. 

g) Pentru a spori calitatea îngrijirii pe care o asigură, fizioterapeutul trebuie să colaboreze cu colegii și pacienții/clienții, efectuând împreună audituri clinice și practice. Aceștia trebuie să fie pregătiți să-și schimbe strategia terapeutică, atunci când este evident că intervenția efectuată nu este eficientă. 

h) Este interzis ca fizioterapeutul să supună pacientul unui risc nejustificat prin actele pe care le aplică sau dispozitivele medicale pe care le prescrie. 

i) Fizioterapeutul contribuie prin îngrijiri și măsuri adecvate la asigurarea calității vieții persoanelor aflate în stadii terminale ale unor afecțiuni, respectând demnitatea pacientului și reconfortând anturajul. 

j) Fizioterapeutul care acordă tratamente la domiciliu sau într-un colectiv trebuie să facă tot posibilul pentru respectarea regulilor de igienă și profilaxie. 

k) Fizioterapeutul, fără să cedeze vreunei cereri abuzive, facilitează obținerea de către pacient a avantajelor sociale de care poate să beneficieze, conform stării lui de sănătate. 

l) Fizioterapeutul nu poate propune pacientului/clientului sau anturajului său ca fiind salutar sau fără pericol, un produs sau un procedeu iluzoriu sau insuficient dovedit. Orice practică de șarlatanism este interzisă. 

m) Continuitatea îngrijirilor pacientului trebuie asigurată cu excepția cazurilor de urgență sau în care și-ar încălca îndatoririle umanitare. Fizioterapeutul are dreptul de a refuza acordarea tratamentelor din rațiuni profesionale sau personale. Dacă fizioterapeutul întrerupe relația terapeutică cu pacientul/clientul, are obligația de a-l anunța pe acesta și de a transmite informațiile utile fizioterapeutului care îl va prelua. Fizioterapeutul nu își poate abandona pacientul/clientul în caz de pericol public. 

2.3. Comunicarea cu pacienții/clienții 

a) Comunicarea fiind esențială în relația fizioterapeut-pacient/client, trebuie avut în vedere ca pacientul să fie implicat activ în tratamentul său. 

b) Fizioterapeutul trebuie să aibă în vedere orice nevoie specială a pacienților/clienților săi: dizabilități fizice, senzoriale, de învățare, etc. 

c) Fizioterapeutul trebuie să dea explicații clare pacienților/clienților cu privire la ce se va întâmpla cu ei pe parcursul evaluării și tratamentului și să se asigure că acestea au fost înțelese. De asemenea, trebuie să-i informeze asupra rezultatelor evaluării, a planului de tratament și a momentului reevaluării rezultatelor tratamentului lor. 

d) Înaintea începerii tratamentului, fizioterapeutul trebuie să-și informeze pacienții/clienții privitor la riscurile și beneficiile tratamentului pe care îl va aplica și despre oricare altă opțiune de tratament existentă. 

e) Este îndatorirea fizioterapeutului să informeze pacientul/clientul despre orice informație eronată venită din partea oricărui alt profesionist din sistemul de sănătate public sau privat, inclusiv din partea altui fizioterapeut. 

f) Fizioterapeutul trebuie să aibă întotdeauna consimțământul informat al persoanei examinate sau tratate. Atunci când un pacient/client apt să-și exprime voința refuză tratamentul, fizioterapeutul respectă acest refuz, informându-l asupra consecințelor acestuia. Totodată, va informa și medicul specialist care a recomandat fizioterapia. 

g) Fizioterapeutul trebuie să-și informeze pacientul/clientul asupra modului în care informațiile referitoare la el vor fi înregistrate și stocate. Fizioterapeutul care lucrează în jurisdicții în care există legi cu privire la protecția datelor trebuie să se înregistreze la forul competent, iar activitatea sa să fie în acord cu prevederile respectivei legislații. 

h) Fizioterapeutul trebuie să informeze pacientul/clientul cu privire la persoanele care au acces la dosarul său și cu privire la măsurile pentru asigurarea confidențialității acestuia. 

i) Fizioterapeutul trebuie să aibă la îndemână o procedură clar documentată de reclamații. Pacientul/clientul care dorește să facă reclamații privind evaluarea sau tratamentul său trebuie să primească informații în acest sens, oferindu-i-se posibilitatea să o facă. 

j) Pacientul/clientul trebuie informat de către fizioterapeutul curant dacă există mijloace de evaluare și tratament utilizate de către alți fizioterapeuti, pe care el nu le are la dispoziție. 

k) Dacă fizioterapeutul lucrează în echipă cu alți profesioniști, pacientul/clientul trebuie să cunoască cine este responsabil de îngrijirea sa de zi cu zi și, dacă este o persoană diferită, cine este responsabil pentru tratamentul său în general. 

l) Dacă fizioterapeutul deleagă altor persoane să desfășoare activitatea sa, trebuie să se asigure că pacientul/clientul înțelege relația și responsabilitățile persoanei delegate. 

m) În caz de delegare a responsabilității, fizioterapeutul va rămâne responsabil de gestionarea generală a serviciilor furnizate pacientului/clientului. Fizioterapeutul ar trebui să se asigure că persoana căreia i-au fost delegate îngrijirile pacientului/clientului, posedă calificarea, experiența, cunoștințele și competențele necesare pentru aceasta. Pentru eficiența delegării, fizioterapeutul ar trebui să transmită totodată și informațiile despre pacient/client. 

n) Orice persoană către care fizioterapeutul orientează pacientul/clientul ar trebui să răspundă în fața unui organism de reglementare. 

o) Pacientul/clientul trebuie informat despre necesitatea de a oferi terapeutului orice informație care ar putea să sporească eficiența tratamentului. Dacă pacientul/clientul refuză să dea informații atunci când i se cere, el trebuie informat despre consecințele acestui fapt.

2.4. Copiii și adolescenții 

a) În cadrul practicii sale profesionale, fizioterapeutul trebuie să protejeze sănătatea și starea de bine a copiilor și tinerilor. 

b) Fizioterapeutul trebuie să acționeze atunci când crede că drepturile și bunăstarea copiilor și tinerilor au fost încălcate, respectiv afectate. 

c) Fizioterapeutul trebuie să adapteze modul în care comunică cu copiii și tinerii, astfel încât informațiile transmise să fie înțelelese de aceștia. 

d) Fizioterapeutul trebuie să identifice situațiile în care este necesară prezența unei alte persoane atunci când evaluează sau tratează un copil/tânăr. Acest lucru este în mod deosebit relevant în cazul copiilor sau tinerilor care necesită prezența unei alte persoane (părinte sau reprezentant legal), cu excepția situației în care se primește un consimțământ informat expres pentru evaluarea sau tratarea copilului sau tânărului în absența reprezentantului legal. 

e) Atunci când fizioterapeutul consideră că o persoană pentru care este chemat să-i acorde îngrijiri este victimă a unor tratamente rele sau a unor privațiuni, trebuie să pună în practică mijloacele cele mai adecvate pentru a o proteja, fiind totodată prudent și circumspect.

2.5. Adulți vulnerabili 

a) Fizioterapeutul trebuie să stabilească dacă un pacient este vulnerabil, în virtutea stării sale de sănătate și/sau a circumstanțelor și să ia măsuri adecvate pentru a fi sigur că starea lui de bine este asigurată pe parcursul evaluării și tratamentului. Fizioterapeutul ar trebui de asemenea să ia în considerare capacitatea pacienților/clienților de a înțelege informația transmisă, precum și validitatea consimțământului lor raportat la aceasta. 

b) În cazul incapacității pacientului/clientului de a-și da consimțământul informat, fizioterapeutul nu poate interveni până când nu este informat reprezentantul legal, cu excepța urgențelor. 

c) Dacă este vorba de un minor sau de o persoană care nu se poate apăra datorită vârstei sau stării sale fizice fizioterapeutul alertează autoritățile judiciare, medicale sau administrative, cu excepția situațiilor particulare pe care le apreciază ca atare. 

d) Fizioterapeutul care lucrează cu adulți vulnerabili, trebuie să ia în considerare dacă este potrivit ca o altă persoană să fie prezentă, atunci când se realizează evaluarea și tratamentul. 

e) Fizioterapeutul nu trebuie să exploateze vulnerabilitatea pacienților/clienților, prin exprimarea propriilor convingeri sau a opiniilor religioase sau politice, într-un fel în care ar putea să le creeze suferință sau să-i facă să se simtă inconfortabil.

2.6. Relația cu membrii familiei, îngrijitorii și partenerii 

a) Fizioterapeutul ar trebui să se poarte cu considerație față de membrii familiei, parteneri și alți apropiați ai pacientului/clientului și să fie sensibil și gata de a răspunde nevoilor acestora, prin oferirea informațiilor și sprijinului său, inclusiv după ce pacientul a decedat. 

b) Atunci când oferă informații, fizioterapeutul ar trebui să aibă în vedere confidențialitatea informațiilor referitoare la pacient/client și consecințele dezvăluirii acestora. 

c) Obligația de păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv față de membrii familiei pacientului/clientului. 

3. Relațiile profesionale cu confrații și specialiștii din alte domenii din sănătate 

a) Fizioterapeutul ar trebui să-și susțină colegii, când aceștia se confruntă cu probleme de performanță, de conduită sau de sănătate. 

b) Dacă fizioterapeutul are îndoieli în ceea ce privește conduita, performanța sau sănătatea colegilor, ar trebui să acționeze fără întârziere pentru a rezolva aceste probleme, pentru a proteja pacienții/clienții. 

c) Dacă nu există niciun sistem intern de semnalare sau de tratare a problemelor, acestea ar trebui să fie aduse la cunoștința organismului de reglementare. 

d) Fizioterapeutul ar trebui să-și trateze colegii cu loialitate și respect. Ar trebui să nu-i denigreze într-o manieră neloială și să nu-i discrimineze. În mod special, fizioterapeutul ar trebui să nu aibă un comportament care să ducă la deteriorarea încrederii pacientului/clientului în tratamentul pe care-l primește, sau care să influențeze negativ părerea pacientului/clientului despre persoanele în a căror îngrijire se află. 

e) Fizioterapeutul ar trebui să nu lase convingerile sale personale să-i afecteze relația cu colegii. 

f) Deturnarea sau tentativa de deturnare a clientelei este interzisă. 

g) Sunt interzise atribuirea abuzivă, în special într-o publicație, a meritului unei descoperiri științifice, precum și plagiatul, înclusiv în cadrul formării inițiale și continue. 

3.1. Comunicarea cu colegii și cu alți profesioniști din domeniul sănătății 

a) Fizioterapeuții întrețin între ei bune raporturi profesionale. 

b) Fizioterapeutul trebuie să aibă schimburi de informații cu medicul curant sau cu oricare alt medic/profesionist de la care primește recomandare. 

c) Fizioterapeutul ar trebui să răspundă cu promptitudine și curtoazie cererilor de a da informații adresate de alți profesioniști din sănătate sau de terțe părți. În rapoartele scrise, fizioterapeutul ar trebui să menționeze toate faptele pertinente și să nu-și dea avizul decât asupra subiectelor care fac parte din domeniul său de competență. 

d) Atunci când fizioterapeutul lucrează în cadrul unei echipe, cu alți fizioterapeuți sau alți profesioniști din sănătate/terapeuți, ar trebui să respecte competențele celorlalți colegi și contribuția lor la tratamentul pacientului/clientului. 

e) Fizioterapeutul ar trebui să comunice eficient cu colegii săi, fie că face parte sau nu din echipa multidisciplinară. 

f) Având consimțământul informat al pacientului/clientului, fizioterapeutul poate dezvălui orice informație relevantă cerută de un alt profesionist. Acolo unde sunt necesare investigații complementare, fizioterapeutul ar trebui să se asigure că a transmis informațiile relevante celor care preiau procedeele de stabilire a diagnosticului. 

g) Fizioterapeutul ar trebui să corespondeze prompt cu alți profesioniști din domeniul sănătății/terapeuți, atunci când este clar că orientarea pacientului/clientului către aceștia este iminentă. 

h) În situații de urgență, fizioterapeutul trebuie să realizeze un raport clar și comprehensibil al evenimentelor, pentru a da posibilitatea echipei de tratament să înțeleagă pe deplin în ce a constat evaluarea și tratamentul aplicat de către el, precum și natura exactă a evenimentelor.

3.2. Pregătirea raportului pentru terțe părți 

a) Acolo unde este cerut un raport pentru terțe părți, trebuie obținut consimțământul informat al pacientului/clientului pentru ca informația să fie transmisă. 

b) Informația transmisă trebuie să fie limitată doar la ceea ce este cerut de către terța parte. 

c) Fizioterapeutul trebuie să se asigure că înțelege motivul pentru care acea informație este cerută și să discute aceasta cu pacientul/clientul.

4. Transparență și onestitate 

4.1. Generalități 

a) Fizioterapeutul trebuie să fie transparent și onest cu pacienții/clienții săi. 

b) Fizioterapeutul trebuie să prezinte exact gravitatea condiției pacientului/clientului. 

c) Fizioterapeutul nu trebuie să ascundă informații care pot influența pacientul/clientul în a refuza evaluarea sau tratamentul cum ar fi informații privind riscurile sau efectele secundare ale tratamentului. 

d) Toate informațiile transmise ar trebui oferite și ajustate după nevoile specifice ale pacientului/clientului și numai în interesul acestuia. 

e) Fizioterapeutul ar trebui să recunoască dacă starea unui pacient depășește competențele sale și să comunice acest lucru pacientului/clientului în mod deschis și onest.

4.2. Menținerea spiritului de încredere în profesie 

a) Fizioterapeutul nu trebuie să abuzeze de poziția lui profesională pentru a avea o relație sexuală sau o relație nepotrivită cu un pacient/client sau un apropiat al acestuia. Comportamentul nepotrivit poate include cuvinte sau gesturi de natură sexuală. 

b) Atunci când fizioterapeutul simte că este atras sexual de un pacient/client, sau când pacientul/clientul este atras sexual de către el, el ar trebui imediat să caute o alternativă de tratament pentru pacient/client.

4.3. Consimțământul informat 

a) Consimțământul informat este un proces continuu și nu un eveniment punctual. Fizioterapeutul trebuie să se asigure că are o comunicare corectă/reală/eficientă cu pacientul/clientul pe tot parcursul tratamentului și să asigure intimitatea acestuia pentru a facilita procesul comunicării. 

b) Fizioterapeutul trebuie să se asigure că pacientul/clientul primește informațiile privitoare la evaluare și tratament și că acestea sunt prezentate astfel încât să fie ușor de înțeles și de folosit. Astfel, se permite pacientului/clientului să fie implicat în tratamentul său și să ia deciziile cele mai potrivite pentru el. Consimțământul informat ar putea să nu fie valid dacă pacientul/clientul nu înțelege natura informațiilor furnizate despre evaluarea și tratamentul propus. 

c) Fizioterapeutul trebuie să aibă un consimțământ informat valid din partea pacientului/clientului (sau a unei persoane capabile să acționeze în locul său), înainte de a realiza: 

i) evaluarea; 

ii) tratamentul; 

iii) implicarea pacientului/clientului în procesul educativ sau de cercetare. 

d) Fizioterapeutul nu trebuie să-și folosească poziția profesională pentru a convinge pacientul/clientul să-și dea consimțământul, contrar propriei voințe. 

e) Informațiile oferite pacientului/clientului în scopul de a-i permite să ia o decizie în cunoștință de cauză, privind evaluarea și tratamentul său, ar trebui să includă: 

i) obiectivul și necesitatea oricărei evaluări sau investigații; 

ii) diagnosticul funcțional; 

iii) tratamentul propus sau managementul situației propuse; 

iv) opțiunile de tratament disponibile; 

v) rezultatele probabile cu și fără tratament; 

vi) orice risc previzibil și orice beneficii posibile; 

vii) persoana sau persoanele implicate și responsabile pentru evaluarea și tratamentul său; 

viii) orice motiv care ar necesita recomandarea medicală către un medic specialist; 

ix) orice motiv pentru care un alt specialist/terapeut ar putea fi implicat în tratamentul său; 

x) dacă îngrijirea sa este legată sau nu de un program de cercetare; 

xi) implicațiile financiare ale tratamentului recomandat; 

f) Fizioterapeutul presupune că pacientul/clientul are capacitatea și aptitudinea de a lua decizii, mai puțin în situațiile evidente în care acesta demonstrează că nu are capacitatea si apltitudinea de a lua decizii. Fizioterapeutul trebuie să ia în considerare orice factor care ar putea afecta capacitatea pacientului/clientului de a-și da consimțământul informat în cunoștință de cauză. Aceasta poate include barierele lingvistice, dizabilitățile fizice și dificultățile de învățare. 

g) Refuzul nu dovedește faptul că pacientului/clientului îi lipsește capacitatea necesară acordării consimțământului informat. Uneori, acesta poate să indice că pacientul/clientul are nevoie de informații suplimentare. Capacitatea luării deciziei este totodată specifică fiecărei situații în parte. Aceasta înseamnă că pacientul/clientul poate fi capabil să ia anumite decizii, dar altele nu. 

h) Dacă există orice dubiu asupra capacității pacientului/clientului de a consimți, trebuie cerută consilierea unui specialist competent din domeniul îngrijirii sănătății. 

i) Fizioterapeutul trebuie să-și folosească judecata profesională, pentru a evalua capacitatea copiilor și tinerilor de a-și da consimțământul informat pentru evaluare sau tratamente. 

j) Fizioterapeutul trebuie să înțeleagă și să respecte legislația din jurisdicția sa, în legătură cu problemele ce privesc consimțământul informat al personanelor tinere.

4.4. Confidențialitate 

a) Fizioterapeutul respectă în fiecare moment confidențialitatea informațiilor cu privire la pacient/client, care se referă la detaliile personale, starea sa de sănătate și nevoile sale în materie de îngrijire a sănătății, tratamentul său, precum și a oricărei informații aduse la cunoștința fizioterapeutului în cadrul evaluării și tratamentului. 

b) Fizioterapeutul ar trebui să nu folosească niciun tip de practică susceptibilă de a compromite respectul și confidențialitatea. Când există circumstanțe în care confidențialitatea nu poate fi garantată (de exemplu în domeniul sportiv), fizioterapeutul ar trebui să aibă din partea pacientului/clientului confirmarea faptului că acesta consimte să fie evaluat și tratat. 

c) Fizioterapeutul ar trebui să se asigure că informațiile pe hârtie sau în format electronic sunt securizate și că accesul persoanelor neautorizate nu este permis. 

NotăExistă derogări de la această regulă de confidențialitate. Aceste derogări cuprind următoarele situații

– dacă divulgarea este cerută de lege; 

– dacă divulgarea către autoritățile competente privește în mod clar interesul public; 

– dacă pacientul sau alte persoane sunt în pericol de moarte sau sunt într-o situație ce presupune riscuri grave; 

– dacă un organism oficial abilitat să ordone divulgarea a dat ordinul. 

d) În caz de divulgare a informațiilor confidențiale, ar trebui specificate și înregistrate motivele divulgării, precum natura și amploarea acesteia. 

4.5. Asigurarea accesului pacientului/clientului la dosarul său medical 

a) Când un pacient/client cere accesul la fișa sa medicală, acest lucru nu ar trebui refuzat fără un motiv serios. 

NotăDosarele medicale ale pacientului/clientului sunt puse sub protecția europeană a datelor 

b) Dacă legile cuprind o dispoziție privind accesul la dosarele medicale, fizioterapeutul ar trebui să se asigure că este familiarizat cu legislația în vigoare și că să răspundă favorabil și rapid la toate cerințele de acces.

4.6. Dispensarea pacienților/clienților de tratamentul fizioterapeutic 

a) Fizioterapeutul ar trebui să nu trateze pacientul/clientul inutil și să fie totodată în măsură să justifice clinic decizia de a continua tratamentul. 

b) Dacă tratamentul nu mai poate fi justificat pe baza nevoilor clinice, fizioterapeutul ar trebui să dispenseze pacientul/client de tratamentul său, fără amânare. 

c) Atunci când fizioterapeutul întrerupe tratamentul, ar trebui să-i explice pacientului/clientului motivele care l-au condus la întreruperea acestuia. Fizioterapeutul ar trebui să nu dispenseze pacientul/clientul de tratament, bazându-se pe simplul fapt că acesta a ridicat probleme legate de tratamentul său sau că s-a plâns de fizioterapeut; cu toate acestea, în anumite circumstanțe, astfel de reclamații pot afecta într-o manieră ireversibilă relația dintre fizioterapeut și pacient/client. 

d) Dacă programul a fost întrerupt și pacientul/clientul a fost dispensat de tratament din motive clinice, dacă este posibil, fizioterapeutul ar trebui să se asigure că informațiile sunt furnizate pacientului/clientului, pentru a-i indica unde poate să-și continue tratamentele. 

e) Fizioterapeutul poate să orienteze pacientul/clientul spre un alt profesionist din sănătate (poate fi un chiropractor/osteopat/terapeut ocupațional/ortezist-protezist/logoped/psiholog). 

f) Fizioterapeutul ar trebui să documenteze motivele care l-au condus la dispensarea pacientului/clientului de tratament.

5. Furnizare și publicare de informații privind serviciile de fizioterapie 

a) Atunci când fizioterapeutul își face cunoscută meseria sau îi cere altei persoane să facă acest lucru în locul său, ar trebui să se asigure că mijloacele utilizate sunt oneste, decente, legale, reale și verificabile. 

b) Fizioterapeutul nu își comercializeză meseria într-o manieră care să deterioreze climatul de încredere de care se bucură profesia. 

c) Nicio reclamă privind un tratament sau rezultatele acestuia nu trebuie făcută, dacă nu este justificată. Nu trebuie să existe nicio garanție de vindecare. 

d) Nu trebuie să se exercite nicio presiune asupra persoanelor care utilizează serviciile de fizioterapie, de exemplu pentru a provoca teamă nejustificată privind starea lor de sănătate actuală sau viitoare. 

e) Fizioterapeutul ar trebui să nu folosească niciun titlu profesional susceptibil de a induce în eroare publicul, în privința semnificației sau importanței sale.

6. Cercetare 

a) Fizioterapeutul ar trebui să se implice într-un proiect de cercetare științifică acordând întotdeauna prioritate intereselor participanților la proiectul de cercetare (care pot fi sau nu pacienții/clienții săi). 

b) Concepția proiectului de cercetare ar trebui să fie conform principiilor științifice și deontologice acceptate. 

c) În ceea ce privește conducerea cercetării, fizioterapeutul ar trebui să acționeze cu onestitate și integritate și să nu falsifice rezultatele cercetării. Fizioterapeutul și echipa sa ar trebui să se conformeze cu conștiinciozitate procedeelor detaliate, descrise în protocolul de cercetare. 

d) Fizioterapeutul ar trebui să păstreze secretul identității subiecților studiați în cadrul proiectului său de cercetare și chiar de la începutul proiectului, trebuie să le obțină consimțământul informat clar, în scris, pentru a face parte din orice test sau experiment. 

e) Pacientul ar trebui să fie informat despre dreptul său de a se retrage în orice moment din proiectul de cercetare.

7. Aspecte financiare 

Fizioterapeutul acționează într-un mod transparent și cinstit în acordurile sale financiare cu pacienții/clienții. În special: 

a) fizioterapeutul trebuie să furnizeze pacientului/clientului informații clare cu privire la tarife; 

b) stabilirea onorariilor trebuie făcută cu tact și măsură, ținând cont de actele realizate sau de circumstanțe particulare; fizioterapeutul nu poate încasa niciun onorariu pentru consilierea pacientului/clientului prin telefon sau corespondență. 

c) fizioterapeutul acționează într-o manieră transparentă și cu onestitate cu angajatorii, asigurații și alte organisme sau indivizi. 

d) Este interzis fizioterapeutului: 

– să încurajeze, să solicite sau să accepte avantaje în natură sau în bani sub orice formă ar fi ele, în mod direct sau indirect, pentru vreun act terapeutic sau îî fie lăsate moștenire bunuri pentru profitul său personal;

– să dea o bonificație sau un comision mai mult sau mai puțin ilicit oricărei persoane, oricine ar fi ea. 

– orice act de natură a aduce pacientului un avantaj material nejustificat sau ilicit. 

e) Fizioterapeutul poate presta servicii în localuri comerciale sau în oricare alt loc unde sunt puse în vânzare produse sau aparate medicale. 

f) Fizioterapeutul este liber să ofere tratamente gratuite

8. Conflicte de interese 

a) Fizioterapeutul ar trebui să acționeze totdeauna în cel mai bun interes al pacientului/clientului atunci când asigură tratamente sau îl orientează către un alt profesionist din sănătate. Ar trebui să nu ceară și nici să nu accepte niciun avantaj incitativ sau cadouri susceptibile de a afecta sau de a fi percepute ca afectând modul în care fizioterapeutul își tratează pacientul, sau îl orientează către un alt practician. Fizioterapeutul nu oferă cadouri incitative colegilor sau altor profesioniști din sănătate. 

b) Fizioterapeutul indică clar pacientului/clientului orice avantaj financiar sau comercial de care beneficiază, atunci când îi recomandă un produs sau servicii. 

c) Sunt interzise facilitățile acordate /complicitatea oricui/cu oricine exercită ilegal profesiunea de fizioterapeut. 

d) Fizioterapeutul veghează la modul în care se utilizează numele său, sau calitatea sa, sau declarațiile sale. El nu trebuie să tolereze ca organismele publice sau private unde își desfășoară activitatea, sau cu care colaborează, să-i utilizeze identitatea în scopuri publicitare. 

e) Este interzis fizioterapeutului care deține un mandat electoral sau o funcție administrativă de a se folosi de acestea pentru a-și atrage clientela. 

f) Fizioterapeutul se va abține, chiar în afara exercițiului profesional, de la orice act de natură să desconsidere profesia de fizioterapeut. 

g) Un fizioterapeut poate să exercite o altă activitate, cu excepția cazului în care un astfel de cumul este incompatibil cu independența, moralitatea sau demnitatea profesională sau este susceptibil de a-i permite să obțină profituri din tratamentele aplicate.

9. Sănătate și securitate 

a) Fizioterapeutul ar trebui să gestioneze riscurile pentru sănătate și securitate în mediul de lucru și să se conformeze legislației în vigoare, în materie de sănătate și securitate. 

b) Fizioterapeutul ar trebui să dispună de mijloace care să-i permită să gestioneze situațiile de urgență care implică pacienții/clienții sau produsele periculoase. 

c) În ceea ce privește controlul și gestiunea riscurilor de infecții, fizioterapeutul ar trebui să dispună de sisteme care să-i permită protejarea sănătății și a stării de bine a pacienților/clienților, a angajaților săi și a vizitatorilor la locul său de muncă.

10. Predare, formare, apreciere și evaluare 

a) Atunci când fizioterapeutul este implicat în activități de predare, apreciere, evaluare, formare, el trebuie să se asigure că informațiile furnizate sunt actuale și corecte. El trebuie să știe exact care metodă aplicată este verificată științific și care nu este. 

b) Atunci când fizioterapeutul este implicat în activitatea de predare, el trebuie să fie convins că este competent, având calități, atitudini și abilități didactice. 

c) Când formulează recomandări despre colegi, fizioterapeutul trebuie să fie onest și obiectiv. Nu trebuie să critice nejustificat un coleg și nici să folosească un limbaj care ar aduce în mod nedrept dubii asupra caracterului sau integrității acestuia.

Comments are closed