Comisia de Etica

Comisia de Etica

Comisia de etică îndeplinește atribuțiile prevăzute în Regulamentul intern de organizare și funcționare a CFZRO.

Comisia de etică a colegiului național se constituie prin hotărâre a Consiliului Național. Membrii Comisiei de etică vor fi nominalizați și aleși de Consiliului Național.

Procedura de nominalizare și alegere a membrilor Comisiei de etică. (descarcă)


Poate fi nominalizat ca membru în Comisia de etică a colegiului național fizioterapeutul care îndeplinește următoarele condiții:

a) este membru al CFZRO;

b) are o bună reputație profesională;

c) are o experiență profesională în domeniul fizioterapiei de minimum 7 ani;

d) nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 2 alin. (6) din Procedura pentru constituirea, organizarea și funcționarea Consiliului Profesional;


Dosarul trebuie să cuprindă:

  1. cerere (descarcă); 
  2. dovada calității de membru al CFZRO (se poate efectua prin completarea în cerere a Nr. din Registrul unic al fizioterapeuților, înscris pe autorizația de liberă practică);
  3. dovada unei bune reputații profesionale se efectuează prin scrisori de recomandare sau un document asemănător;
  4. dovada vechimii de minimum 7 ani în exercitarea profesiei sau în activitatea didactică;
  5. declarație pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcții de conducere sau de control ale CFZRO la nivel teritorial sau la nivel național (bifare în cerere);
  6. declarație pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale (bifare în cerere).

Persoanele interesate care îndeplinesc criteriile enumerate mai sus își pot exprima interesul prin transmiterea dosarului prin e-mail, la adresa: secretariat@cfizio.ro, începând cu data de 16.01.2020 și până la data de 31.01.2020, cel târziu. 

Cererile de nominalizare și documentele transmise vor fi primite de către Secretarul general și se va transmite o confirmare de înregistrare a cererii în termen de maximum 1 zi lucrătoare.

Odată cu confirmarea de înregistrare a cererii, Secretarul general va aduce la cunoștința fizioterapeutului prin intermediul e-mailului admiterea/respingerea dosarului sau solicitarea de completare a acestuia.

După primirea solicitării de completare a dosarului, fizioterapeutul are un termen de maximum 5 zile calendaristice pentru transmiterea documentelor solicitate; în caz contrar, cererea de nominalizare va fi respinsă.

Contestaţia împotriva deciziei Secretarului general de respingere a cererii se face în scris la adresa de e-mail: secretariat@cfizio.ro, în ziua respingerii dosarului, iar soluţionarea contestaţiei se va face în ședința Consiliului Național.

 

Consiliului Național al CFZRO alege dintre fizioterapeuții nominalizați, prin vot secret, membrii Comisiei de etică a Colegiului Național.

Comments are closed