Recunoașterea titlurilor de fizioterapeut

CAPITOLUL I:Recunoaşterea calificărilor de fizioterapeut

Art. 1

(1)În sensul prezentei metodologii, recunoaşterea se efectuează în scop profesional, în vederea obţinerii dreptului de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut.

(2)Recunoaşterea profesională se face, după caz, cu măsuri compensatorii care constau în efectuarea unui stagiu de adaptare sau susţinerea unei probe de aptitudini. Organizarea şi desfăşurarea stagiului de adaptare şi a probei de aptitudini în vederea recunoaşterii calificărilor de fizioterapeut, sub incidenţa Regimului general de recunoaştere a calificărilor profesionale, sunt prevăzute în cap. II.

Art. 2

(1)Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie obţinute într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană are în vedere facilitarea dreptului de stabilire şi accesul titularului la profesia de fizioterapeut pe teritoriul României.

(2)Exercitarea profesiei se face după obţinerea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România (CFZRO), a autorizaţiei de liberă practică însoţite de avizul anual, ca urmare a recunoaşterii calificării.

DATE DE CONTACT

Dosarele depuse sunt analizate în cadrul ședințelor Comisiei pentru Standarde Profesionale.

Program depunere personală a dosarelor:

Luni – Joi : 09:00 – 12:00

Recepție dosare transmise prin curier rapid/poștă:
Luni – Vineri : 08:30 – 16:30 

E-Mail: comisie-standardeprofesionale@cfizio.ro 

Adresă sediu lucrativ: Str. Dr. Ernest Juvara nr. 18, etaj 3, sector 6, București

Art. 3

(1)Prezenta metodologie nu se aplică în cazul exercitării temporare sau ocazionale a activităţilor profesionale în România de către fizioterapeuţii stabiliţi într-un alt stat membru.

(2)Prin excepţie de la alin. (1), prezenta metodologie se aplică pentru prima prestare de servicii în situaţia în care CFZRO decide ca fizioterapeutul prestator să susţină o probă de aptitudini.

Art. 4

Recunoaşterea calificării de fizioterapeut se efectuează de către CFZRO, prin Comisia pentru standarde profesionale.

Art. 5

(1)Dosarul de recunoaştere se transmite prin poştă sau prin serviciul de curierat rapid, achitat de solicitant, la sediul din Bucureşti al CFZRO, ori prin punctul de contact unic electronic.

(2)Dosarul prevăzut la alin. (1) cuprinde o cerere-tip (DESCARCĂ), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu toate rubricile completate, însoţită de următoarele documente:

a)Dovada cetăţeniei/identităţii: copie a paşaportului sau a cărţii de identitate şi, după caz:

(i)copia certificatului de căsătorie sau orice alt document relevant, în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite;

(ii)copie a certificatului de naştere sau a altui document care să indice locul naşterii dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează;

(iii)pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE: copie a unui document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deţinerii cărţii albastre a UE;

b)Documente care atestă formarea în profesia de fizioterapeut şi competenţele profesionale dobândite de solicitant:

(i)Copia documentelor care atestă formarea, respectiv a titlurilor oficiale de calificare care asigură accesul la profesia de fizioterapeut atestată în statul membru UE emitent, dovada experienţei profesionale a titularului;

(ii)Copia documentelor suplimentare despre durata şi conţinutul formării: programa de studiu, foaia matricolă, suplimentul la diplomă sau alte documente de studii privind durata totală a studiilor, disciplinele studiate/numărul de ore alocate fiecărei discipline şi, după caz, proporţia/raportul dintre pregătirea/ instruirea teoretică şi cea practică.

(iii)Copia documentelor privind efectuarea altor cursuri de formare relevante: dovada participării la programe de dezvoltare profesională continuă, la seminare şi alte cursuri de formare şi învăţare pe tot parcursul vieţii;

(iv)Copia documentelor privind experienţa profesională:

1.Dacă solicitantul a obţinut calificarea de fizioterapeut într-un stat membru în care profesia sau formarea nu este reglementată, va depune documente care să ateste faptul că a dobândit o experienţă profesională de fizioterapeut de cel puţin un an sau pe o perioadă echivalentă, în cazul normei de lucru parţiale (reprezentând durată globală echivalentă cu normă redusă în cei 10 ani anteriori într-un alt stat membru ce nu reglementează respectiva profesie şi care deţin unul sau mai multe titluri de calificare emise de un alt stat membru care nu reglementează profesia respectivă) şi care să precizeze clar activităţile profesionale efectuate. Aceste acte doveditoare pot include un certificat eliberat de o autoritate competentă, o adeverinţă de salariat, fişe de salariu sau alte documente relevante, cu condiţia ca acestea să identifice în mod clar activităţile în cauză;

2.dacă solicitantul a obţinut calificarea de fizioterapeut într-un stat din afara UE, acesta va depune un document care să ateste faptul că a dobândit o experienţă profesională de fizioterapeut de cel puţin 3 ani şi care să precizeze clar activitatea profesională efectuată. Acest document trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă din statul membru UE care a efectuat prima recunoaştere a titlului de calificare menţionat;

c)dovada onorabilităţii/bunei reputaţii:

(i)dovezi emise de statul membru de origine sau provenienţă privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă ori interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv un document care să ateste lipsa unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori a unor condamnări penale;

(ii)dacă autorităţile din ţara de origine a solicitantului nu eliberează aceste documente, CFZRO acceptă o declaraţie pe propria răspundere, legalizată de o autoritate competentă sau de un notar;

d)dovada stării bune de sănătate: un certificat medical care să ateste sănătatea fizică sau mintală/psihică, eliberat de un medic sau de o autoritate competentă din statul membru de origine sau de provenienţă;

e)dovada de asigurare pentru greşeli profesionale: copie a certificatului eliberat de băncile, inclusiv de societăţile de asigurare din statul membru de origine sau de provenienţă prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în România, precum şi cu reglementările privind termenii şi extinderea acestei garanţii;

f)dovada achitării taxei de evaluare şi analizare a dosarului: dovada de plată a taxei de evaluare şi analizare a dosarului, stabilită prin Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, cu modificările ulterioare.

Cuantum taxă: 200 lei

Cont: RO58BRDE410SV97037454100, BRD-Groupe Societe Generale

Art. 6

(1) Documentele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) pct. (i) şi lit. b)-e) se depun şi traduse autorizat în limba română.

(2)Documentele prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c)-e) sunt valabile 3 luni de la data emiterii.

(3) Prin excepţie de la alin. (1) în anumite situaţii, Comisia pentru standarde profesionale poate decide traducerea în limba română numai a unor documente sau numai a unor părţi din acestea.

(art. 6 modificat prin Hotararea 7/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, aprobate prin Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 21/2020)

Art. 7

(1)Dosarele de recunoaştere se înregistrează la CFZRO şi se transmit Comisiei pentru standarde profesionale.

(2)Comisia pentru standarde profesionale verifică documentele. În termen de o lună de la data înregistrării, Comisia pentru standarde profesionale notifică solicitantul, confirmând primirea dosarului şi, după caz, solicitând completarea cu documentele lipsă.

(3)În termen de maximum 3 luni de zile de la notificare, solicitantul are obligaţia de a completa dosarul cu toate documentele solicitate. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de completare, la expirarea acestuia, Comisia pentru standarde profesionale clasează dosarul şi notifică solicitantul în scris în acest sens.

(4)La primirea documentelor lipsă, Comisia pentru standarde profesionale procedează la analizarea dosarului de recunoaştere a calificărilor oficiale în fizioterapie dobândite în alt stat membru al Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană.

(5)Comisia pentru standarde profesionale poate efectua schimb de informaţii prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne a Uniunii Europene conform procedurilor de cooperare administrativă, aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

CAPITOLUL II:ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STAGIULUI DE ADAPTARE ŞI A PROBEI DE APTITUDINI ÎN VEDEREA RECUNOAŞTERII CALIFICĂRILOR DE FIZIOTERAPEUT

Art. 8

(1)Comisia pentru standarde profesionale analizează calificările solicitanţilor pe baza documentelor privind formarea şi experienţa profesională înaintate de acesta, urmând a stabili dacă:

a)formarea profesională însuşită acoperă discipline semnificativ diferite de cele incluse de titlul de calificare pentru profesia de fizioterapeut în România;

b)profesia de fizioterapeut cuprinde în România una sau mai multe activităţi profesionale reglementate care nu se regăsesc în profesia corespondentă pentru care solicitantul s-a format în statul membru de origine, precum şi dacă această diferenţă, care constă într-o pregătire specială şi obligatorie în România, include discipline semnificativ diferite de cele care au condus la obţinerea titlului de calificare de către solicitant;

c)cunoştinţele dobândite de solicitant în decursul experienţei sale profesionale într-un stat membru sau într-o ţară terţă sunt de natură să acopere, total sau parţial, diferenţa semnificativă de formare constatată în cadrul analizei comparative menţionate.

(2)În sensul prezentei metodologii, discipline semnificativ diferite înseamnă disciplinele a căror cunoaştere este esenţială pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut şi în cazul cărora formarea urmată de solicitant prezintă diferenţe importante în ceea ce priveşte durata sau conţinutul, în raport cu formarea derulată în România.

(3)Prevederile alin. (1) se aplică cu respectarea principiului proporţionalităţii.

Art. 9

(1)Cazurile în care recunoaşterea profesională a calificărilor de fizioterapeut obţinute în alt stat membru al Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană se face cu măsuri compensatorii se stabilesc cu respectarea condiţiilor prevăzute în acest sens de art. 11 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi la propunerea motivată corespunzător a Comisiei pentru standarde profesionale în baza analizei comparative efectuate în conformitate cu prevederile art. 8.

(2)Propunerea Comisiei pentru standarde profesionale se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de lucru în care sa efectuat analiza comparativă a calificării profesionale în cauză, se aprobă de către preşedintele CFZRO şi se comunică solicitantului.

(3)Comunicarea către solicitant va include obligatoriu şi informaţii privind:

a)nivelul de calificare profesională necesar în România pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut şi nivelul de calificare profesională deţinut de solicitant, conform documentelor depuse;

b)diferenţele semnificativ diferite prevăzute la art. 8 alin. (2) şi motivele pentru care respectivele diferenţe nu pot fi compensate prin cunoştinţe, abilităţi şi competenţe dobândite în decursul experienţei sale profesionale sau prin învăţare pe tot parcursul vieţii, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant;

c)îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru a opta pentru efectuarea stagiului de adaptare sau pentru susţinerea probei de aptitudini, după caz;

d)îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege privind obligaţia efectuării măsurii compensatorii, stabilite în condiţiile legii de către Comisia pentru standarde profesionale.

Art. 10

Solicitantul care îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 9 alin. (3) lit. c) va efectua măsura compensatorie pentru care a optat în scris.

Art. 11

(1)Stagiul de adaptare reprezintă exercitarea supravegheată a activităţilor de fizioterapie în România, pe o durată de până la 3 ani, însoţit, eventual, de o formare profesională complementară.

(2)Condiţiile de efectuare a stagiului de adaptare se stabilesc prin protocol încheiat între CFZRO şi unităţi spitaliceşti acreditate pentru învăţământ universitar medical, cu respectarea în acest sens a prevederilor Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12

(1)Comisia pentru standarde profesionale stabileşte conţinutul şi durata stagiului de adaptare pe baza evaluării prevăzute la art. 8 alin. (1), iar stagiul se efectuează sub responsabilitatea unui îndrumător de stagiu, membru CFZRO care a dobândit gradul de principal şi este salariat al unităţii spitaliceşti în care solicitantul va efectua stagiul de adaptare.

(2)Îndrumătorul de stagiu se desemnează prin decizie a preşedintelui CFZRO, la propunerea colegiului teritorial pe teritoriul căruia se află unitatea spitalicească menţionată la alin. (1). La finele stagiului, acesta va înainta Comisiei pentru standarde profesionale o caracterizare privind conduita solicitantului, precum şi abilităţile şi competenţele dobândite.

Art. 13

(1)Stagiul de adaptare se finalizează cu evaluarea de către Comisia pentru standarde profesionale a cunoştinţelor acumulate de solicitant pe durata stagiului, prin:

a)o probă orală; sau

b)o probă scrisă, în cazul în care solicitantul efectuează formarea profesională complementară prevăzută la art. 11 alin. (1).

(2)Conţinutul şi durata probelor de evaluare menţionate la alin. (1), precum şi bibliografia necesară susţinerii probei scrise se stabilesc de către Comisia pentru standarde profesionale.

(3)Probele de evaluare se notează cu calificativul „admis” sau „respins” şi se consemnează de către Comisia pentru standarde profesionale în procesul-verbal întocmit la data susţinerii acestora.

(4)Solicitantul care la proba de evaluare a cunoştinţelor acumulate pe durata stagiului de adaptare a obţinut calificativul „respins” poate susţine o nouă probă la o dată stabilită de Comisia pentru standarde profesionale de comun acord cu acesta.

Art. 14

(1)Se aduc la cunoştinţa solicitantului următoarele: unitatea sanitară de pregătire, durata, conţinutul, condiţiile de efectuare a stagiului de adaptare, proba prin care se va face evaluarea cunoştinţelor însuşite şi, după caz, bibliografia necesară susţinerii probei scrise.

(2)Data susţinerii probei de evaluare a cunoştinţelor acumulate pe durata stagiului de adaptare se stabileşte de Comisia pentru standarde profesionale de comun acord cu solicitantul.

Art. 15

Recunoaşterea calificării profesionale se face prin decizie a preşedintelui CFZRO, în baza rezultatelor probelor de evaluare menţionate la art. 13 alin. (1) şi consemnate de Comisia pentru standarde profesionale în procesul-verbal întocmit la data susţinerii acestora şi, respectiv, a documentelor privind formarea şi experienţa profesională însuşite de solicitant.

Art. 16

Proba de aptitudini se aplică ţinând cont de faptul că solicitantul este un profesionist calificat în statul membru de origine sau de provenienţă şi constă în verificarea exclusivă a cunoştinţelor profesionale însuşite de acesta printr-un test scris, în vederea aprecierii aptitudinii de a exercita profesia de fizioterapeut în România.

Art. 17

(1)În vederea susţinerii probei de aptitudini, Comisia pentru standarde profesionale întocmeşte o listă de discipline neînsuşite prin diplomele sau titlurile de calificare ale solicitantului şi care constituie o condiţie esenţială pentru exercitarea profesiei în cauză în România, precum şi bibliografia aferentă.

(2)Lista se stabileşte pe baza comparaţiei dintre formarea în profesia de fizioterapeut în România şi cea însuşită de solicitant şi se aduce la cunoştinţa acestuia împreună cu bibliografia aferentă.

(3)Proba de aptitudini cuprinde şi noţiuni de deontologie profesională, aplicabile activităţilor de fizioterapie în România.

Art. 18

(1)Proba de aptitudini se desfăşoară la data stabilită de comun acord cu solicitantul în termen de cel mult 6 luni de la data aprobării aplicării măsurii compensatorii.

(2)Pe baza disciplinelor selectate conform procedurii prevăzute la art. 17, Comisia pentru standarde profesionale stabileşte conţinutul, precum şi durata de desfăşurare a probei de aptitudini.

(3)Proba se notează cu calificativul „admis” sau „respins”.

Art. 19

(1)Recunoaşterea calificării profesionale a solicitanţilor admişi în urma susţinerii probei de aptitudini se face prin decizie a preşedintelui CFZRO, întocmită pe baza rezultatelor obţinute şi a documentelor care atestă formarea acestora în profesie.

(2)Solicitantul notat cu calificativul „respins” poate susţine o nouă probă de aptitudini la o dată stabilită de Comisia pentru standarde profesionale de comun acord cu acesta.

CAPITOLUL III:DISPOZIŢII FINALE

Art. 20

(1)În termen de 120 de zile de la primirea dosarului complet, prevăzut la art. 5, preşedintele CFZRO emite decizia de recunoaştere a calificării solicitantului fără măsuri compensatorii, în baza propunerii de recunoaştere a Comisiei pentru standarde profesionale, temeinic justificată, ca urmare a evaluării dosarului solicitantului. Decizia de recunoaştere a calificării se comunică în scris solicitantului şi colegiului teritorial de domiciliu al acestuia, în vederea obţinerii autorizaţiei de liberă practică şi a avizului anual.

(2)În cazul în care Comisia pentru standarde profesionale constată, în urma evaluării dosarului solicitantului, că recunoaşterea calificării de fizioterapeut nu se poate face fără măsuri compensatorii, aceasta justifică temeinic concluzia analizei. Propunerea privind recunoaşterea calificării de fizioterapeut cu măsuri compensatorii, diferenţele curriculare stabilite, durata stagiului de adaptare şi, respectiv, bibliografia aferentă se aprobă de către preşedintele CFZRO în termen de 120 de zile de la primirea dosarului complet şi se comunică solicitantului.

(3)În cazul în care solicitantul optează pentru susţinerea unei probe de aptitudini, data de susţinere se stabileşte de comun acord cu solicitantul, într-un termen de maximum 6 luni de la data aprobării de către preşedinte a recunoaşterii calificării cu măsuri compensatorii.

(4)Preşedintele CFZRO emite decizia de recunoaştere a calificării în baza documentelor care atestă efectuarea măsurii compensatorii de către solicitant. Decizia de recunoaştere a calificării se comunică în scris solicitantului şi colegiului teritorial de domiciliu al acestuia, în vederea obţinerii autorizaţiei de liberă practică şi a avizului anual.

Art. 21

Solicitantul poate contesta, conform dreptului comun, deciziile CFZRO la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 de zile de la comunicare.