Exercitarea Profesiei de Fizioterapeut în România

Pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut pe teritoriul României, persoanele care dețin un titlu oficial de calificare în fizioterapie prevăzut la art. 11 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România (CFZRO), cu modificările ulterioare, au obligația să se înscrie în CFZRO.

Articolul 11 - Legea 229/2016 - Prin titlu oficial de calificare în fizioterapie se înţelege:

a) diplomă de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată sau autorizată provizoriu din România în următoarele specializări:

i) fizioterapie;

ii) fiziokinetoterapie;

iii) Kinetoterapie, cu durată de studii de 4 ani;

iv) educație fizică și sport, specializarea kinetoterapie și motricitatea specială, cu durată de studii de 3 ani;

v) kinetoterapie, cu durată de studii de 3 ani;

vi) educație fizică și sport, specializarea cultură fizică medicală;

vii) educație fizică și sport, cu vechime în recuperarea medicală de cel puțin 19 ani, angajat în sistemul sanitar și balnear sau de asistență sociala ca profesor de cultură fizică medicală;

viii) balneofiziokinetoterapie și recuperare;

b) diplomă de licenţă sau un alt titlu de fizioterapeut/maso-kinetoterapeut/kinetoterapeut, eliberate de unul dintre statele prevăzute la art. 10 sau de un stat terţ recunoscut ori echivalat în România de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform legii;

c) adeverinţă de absolvire a examenului de licenţă în fizioterapie, kinetoterapie şi motricitate specială, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, eliberată la cererea absolventului, care este valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;

d) orice altă diplomă de licenţă eliberată de către o facultate acreditată care nu corespunde specializărilor de la lit. a) şi care este însoţită de o adeverinţă eliberată de facultatea respectivă, care atestă că programa de pregătire pentru obţinerea diplomei de licenţă respective corespunde cu cea de pregătire pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut, în condiţiile prezentei legi.

Înscrierea în CFZRO – Apartenența teritorială

Criteriul în funcție de care se stabilește apartenența teritorială a membrilor unui colegiu teritorial este dată de județul unde solicitantul sau membrul își desfășoară activitatea.

În situația în care solicitantul nu cunoaște încă județul în care urmează să-și desfășoare activitatea, apartenența teritorială este dată de domiciliul sau de reședința acestuia.

Lista colegiilor teritoriale și datele acestora de contact le regăsiți AICI. 

ACTUALIZAREA DATELOR

După primirea Autorizației de liberă practică, fizioterapeutul are obligaţia de a anunţa orice modificare survenită în datele cu care figurează în Registrul unic al fizioterapeuților:

a) schimbarea numelui;

b) schimbarea domiciliului;

c) modificarea gradului profesional (grad principal);

d) modificarea datelor de contact;

e) modificarea locului de muncă sau modificarea modalităţii de prestare a activităţilor în regim independent;

f) orice altă situaţie care se referă la modificarea anumitor date înscrise în Registrul unic al fizioterapeuţilor sau în documentele emise de Colegiul Fizioterapeuţilor din România.

Actualizarea datelor se realizează conform Hotărârii nr. 30 din 26 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor aflaţi în evidenţele Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România.

MEMBRII CFZRO AU URMĂTOARELE DREPTURI:

 • de a fi înscrişi în evidenţele oficiale gestionate de Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi de a li se elibera acte doveditoare în acest sens;
 • de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, naţionale sau teritoriale, şi de a primi informaţiile solicitate în legătură cu organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
 • de a participa la programe de perfecţionare şi la alte forme de educaţie medicală continuă;
 • de a participa la şedinţele organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, naţionale sau teritoriale din care fac parte;
 • de a-şi exprima opinia cu privire la subiectele în dezbatere în cadrul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, atât la nivel naţional cât şi teritorial;
 • de a alege şi de a fi aleşi în organele reprezentative ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
 • de a participa la acţiunile organizate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi de a fi informaţi despre desfăşurarea acestora;
 • de a contesta sancţiunile primite în termen de 30 de zile de la comunicarea lor.

MEMBRII CFZRO AU URMĂTOARELE OBLIGAȚII:

 • să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de fizioterapeut şi normele emise de Colegiul Fizioterapeuţilor din România;
 • să cunoască şi să respecte Statul şi Codul deontologic al fizioterapeutului;
 • să se preocupe de menţinerea şi îmbunătăţirea nivelului lor de cunoştinţe şi abilităţi profesionale în domeniul fizioterapiei şi să realizeze anual numărul minim de credite de educaţie medicală continuă;
 • să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei şi să respecte limitele de competenţă prevăzute de lege, norme, statut şi alte reglementări;
 • să fie asiguraţi pentru răspundere civilă profesională şi să răspundă pentru cazurile de malpraxis pe care le-au produs;
 • să participe la şedinţele organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, naţionale sau teritoriale din care fac parte;
 • să îndeplinească cu bună credinţă atribuţiile ce le revin ca urmare a exercitării unei funcţii în cadrul Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
 • să nu producă prejudicii materiale sau morale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, organelor de conducere şi membrilor acestuia iar în cazul în care s-au produs, să le repare;
 • să notifice colegiului teritorial orice situaţie de natură să modifice datele înscrise în evidenţele organizaţiei profesionale cu privire la membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România, în termen de 10 zile de la apariţia acesteia sau de la data la care a avut cunoştinţă de aceasta;
 • să păstreze confidenţialitatea asupra datelor cu caracter personal de care ia cunoştinţă în calitate de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.