INTREBĂRI FRECVENTE

De ce nu poate Colegiul Fizioterapeuțior să inițieze/declanșeze o grevă?

Dreptul la grevă este guvernat de Legea nr. 62/2011 a Dialogului social și reprezintă un drept al salariaților cuprins în baza prevederile constituționale și ale Codului muncii, reprezentând încetarea voluntară și colectivă a lucrului de către salariați, în vederea apărării drepturilor legale, numai în limitele și în condițiile legii. Asa cum stipuleaza legislația în domeniu, hotărârea de a declara grevă se ia de către organizațiile sindicale reprezentative participante la conflictul colectiv de muncă, cu acordul scris a cel puîin jumătate din numărul membrilor sindicatelor respective. Astfel, fiecare persoană care se consideră afectată de dispozițiile acestei legi se poate alătura individual grevei pe care sindicatele o demarează, aceasta fiind deci o decizie individuală.
Pentru angajații unităților în care nu sunt organizate sindicate reprezentative, hotărârea de declarare a grevei se ia de către reprezentanții angajaților, cu acordul scris a cel puțin unei pătrimi din numărul angajaților unității sau, după caz, ai subunității ori compartimentului.

Totuși, în cazul fizioterapeuților există o limitare legală a dreptului la grevă: Exercitarea dreptului la grevă implică – pe baza art. 43 din Constituție – și posibilitatea limitării lui legale pentru a se asigura starea normală de sanatate a populației. Astfel, Legea nr. 62/2011 a Dialogului social stabilește o serie de restrângeri și interdicții ale dreptului la grevă:

– În unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, în transporturile pe căi ferate, în unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, caldură și apă, greva este permisă cu condiția ca organizatorii grevei să asigure serviciile, dar nu mai puțin de o treime din activitatea normală.

Având în vedere cele expuse, preluate din literatura de specialitate, Colegiul Fizioterapeuților din România nu poate declanșa o grevă ci, atunci când consideră justificat, poate susține revendicările fizioterapeuților în momentul în care aceștia declară/declanșează o formă de grevă, în condițiile în care toți fizioterapeuții, membri ai Colegiului, ne dorim un sistem de sănătate care să respecte demnitatea profesioniștilor și a pacienților.

Ce reprezintă legea 229/2016 pentru fizioterapeuți?

  • Până în anul 2016 statutul  fizioterapeutului în România nu era reglementat explicit. Din acest motiv, s-au produs o serie de erori, care au generat multiple neajunsuri pe mai multe planuri:
   • din punct de vedere educațional:  Fiecare universitate care avea o specializare de licență ce ducea către specializarea de fizioterapeut (conform COR 2018, grupa de bază 2264) propunea o curiculă subiectivă adaptată capacităților proprii de susținere. Acest fapt a produs discrepanțe mari în ceea ce privește pregătirea viitorilor profesioniști, calitatea actului educațional pe tot teritoriul României precum și calitatea serviciilor furnizate pacientului .
   • din punct de vedere al ocupării forței de muncă: Ocuparea unui loc de muncă pentru fizioterapeut se făcea în urma obținerii unei Autorizații de Liberă Practică, eliberată de Direcțiile de Sănătate Publică județene. Acestea însă, nefiind specializate în cunoașterea profilului profesional, au autorizat persoane licențiate  și în alte domenii, să practice profesia de fizioterapeut (ex. profesori de educație fizică și sport);
   • din punct de vedere al exercitării profesiei de fizioterapeut:  acest lucru se petrecea fără reguli de conduită profesională și de conlucrare cu alți specialiști din domeniul sănătății, fizioterapeutul găsindu-se deseori în poziția de a nu ști cum să relaționeze în anumite situații cu pacienții, medicii, asistenții medicali și alte categorii profesionale. Deasemenea, recunoașterea profesiei în țările Uniunii Europene era sancționată cu un minim de 2 ani de muncă în țara de proveniență, măsuri compensatorii (examen sau practică clinică în instituții autorizate de către organul profesional reglementativ);
   • din punct de vedere al adresabilității pacientului: crearea unei stări de confuzie a pacientului în legătură cu competențele profesioniștilor

Reglementarea profesiei de fizioterapeut, realizată prin legea 229/2016, va aduce următoarele beneficii:

  • constituirea Colegiului Fizioterapeuților din România – CFZRO, care va continua reglementarea profesiei în detalii amănunțite, cu scopul de a obține o profesie unitară, legiferată și puternică;
  • curricula/program de pregătire unitară pentru toate instituțiile de învățământ superior cu programe de studii de licență acreditate sau autorizate provizoriu, care să asigure standardele de calitate ale profesiei, compatibile cerințelor UE;
  • accesul la piața muncii fără discriminări date de diferitele titluri de calificare  obținute de absolvenți;
  • un singur titlu profesional;
  • autorizație de liberă practică acordată doar persoanelor cu licența de specialitate;
  • norme de conduită profesională;
  • accesul la cursuri de formare profesională continuă avizate după norme bine stabilite, care sa aducă în mod real plus valoare pregătirii fizioterapeuților români;
  • card profesional european al fizioterapeutului, care va facilita recunoașterea internațională a profesiei.

Ce înseamnă creditele de educaţie medicală continuă și cum se poate realiza numărul minim de credite de educaţie medicală continuă?

   • Colegiul Fizioterapeuților din România inițiază și promovează forme de educație continuă în vederea creșterii gradului de competență profesională a membrilor săi, cf. art. 5 lit. p) din Statut, asigurând astfel condițiile optime realizării. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, CFZRO va acredita toate programele de perfecţionare şi la alte forme de educaţie medicală continuă, ce pot aduce un plus valoare formării profesionale a membrilor săi. Dezvoltarea profesională continuă/educația medicală continuă reprezintă un proces prin care membrii unei profesii îşi menţin, dezvoltă şi lărgesc cunoştinţele şi abilităţile pentru a-şi îmbunătăţi performanţa profesională; este procesul prin care fizioterapeutul continuă să îşi dezvolte competenţele, expertiza şi evaluarea profesională şi să le integreze în practică. Numărul minim de credite pe care un fizioterapeut trebuie să le acumuleze anual va putea fi obținut prin diverse forme de educație și de implicare în educația profesională, cum ar fi: participarea la cursuri cu caracter profesional, participarea la conferințe, congrese legate de fizioterapie, studii și lucrări științifice publicate, cărti scrise sau traduse, activități de învățământ.

De ce o nouă Autorizație de Liberă Practică?

  Colegiul Fizioterapeuților din România nu anulează un document emis de institutiile autorizate anterior legii 229/2016, ci acesta îsi pierde de drept valabilitatea, conform aceleiași legi. Este necesară autorizația de liberă practică – ALP eliberată de CFZRO (conform legii 229/2016) pentru uniformizarea documentelor la nivel național ca și format, conținut, perioadă de valabilitate, pentru a se evita apariția oricăror confuzii în rândul angajatorilor, care ar putea avea ca rezultat excluderea sau limitarea dreptului  constituțional la muncă. Din păcate, în acest moment există pe plan național ALP-uri cu termene de valabilitate diferite, emise conform unor reglementări diferite, care s-au aplicat în paralel, după modul propriu de interpretare a legii al fiecărui DSP județean. Astfel, în acest moment, în România, există persoane care își desfășoară activitatea în domeniul fizioterapiei, fără a avea o licență valabilă. Pe de altă parte, va fi posibilă monitorizarea absorbției pe piața muncii a absolvenților facultăților de profil.  ALP-ul  va avea caracter temporar și se va acorda anual, până la consumarea timpului prevăzut de legea 229/2016, pentru aplicarea măsurilor compensatorii. După aceea, autorizația de liberă practică va fi emisă cu caracter permanent, cu obligativitatea  obținerii vizei anuale de la Colegiul Fizioterapeuților din România.

Care este semnificația taxei de înscriere și cotizatiei anuale?

  • Taxa de înscriere și cotizația anuală au rolul de a acoperi costurile de funcționare a Colegiilor teritoriale și a Colegiului național, pentru ca acestea să își îndeplinească sarcinile care le revin cu privire la organizarea, autorizarea, controlul și supravegherea

 

  • exercitării profesiei de fizioterapeut, ca profesie liberală de practică publică autorizată. Mai mult decât atât, aceastea au rolul de a susține financiar îndeplinirea obiectivelor fixate pe termen scurt, mediu și lung, pentru ca la final, această profesie să fie recunoscută în România ca fiind indispensabiă procesului de recuperare și menținere a sănătății.

 

  Conform art. 21 lit. a) și b) și art. 32 lit. a), b) și c) din Statutul Colegiului fizioterapeuților din România, membrii săi au obligația de a participa în mod activ la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și la stabilirea modului în care vor fi distribuiți banii colegiilor teritoriale /colegiului național pe obiective de lucru si strategii de dezvoltare.

Cum pot efectua plata către Colegiul Fizioterapeuților din România pentru a mă înscrie? Dar pentru cotizația anuală?

  • Atât înscrierea, cât și cotizația de membru, se achită în contul Colegiului teritorial din județul în raza căruia solicitantul își desfășoară sau urmează să își desfășoare activitatea. Aceste conturi se regăsesc pe site-ul

www.cfizio.ro

  , la Secțiunea Colegii teritoriale.

Ce se întâmplă dacă nu mă înscriu ca membru în Colegiul Fizioterapeuților din România? Care este data limită?

  • Dacă o persoană posesoare a titlului oficial de calificare prevazut la

 

  art. 11 din legea 229/2016 nu se înscrie în CFZRO, aceasta nu va avea dreptul să exercite profesia de fizioterapeut pe teritoriul României. Acest lucru este reglementat prin lege la art. 8 lit.d). Termenul limită de înscriere în CFZRO este 12 august 2018, conform Hotărârilor nr. 5/28.01.2018 și 6/28.01.2018 ale Consiliului Național publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în data de 12 februarie 2018.

Ce se întâmplă dacă nu platesc cotizația? Care este termenul limită?

Neplata cotizației pe o perioadă de 6 luni atrage după sine suspendarea calității de membru al CFZRO, art. 8 lit. c) din Statut. Termenul de achitare a cotizației este:

  • prima cotizație: la înscrierea în colegiu;
  • următoarele cotizații: în maxim 6 luni de la începutul unui nou an fiscal.

De unde şi când pot obţine informaţii cu privire la activitatea Colegiului fizioterapeuţilor din România?

În cadrul Adunării Generale Teritoriale sau a Adunării Generale Naţionale, când se analizează şi se aprobă rapoartele anuale de activitate ale organelor de conducere și aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil al colegiului teritorial respectiv. În cadrul Adunării Generale Naţionale se analizează şi se aprobă raportul financiar anual al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Cum pot face o sesizare/solicitare? Dar o propunere?

Solicitarea/sesizarea sau propunerea poate fi transmisă astfel:

  • pe adresa de mail secretariat@cfizio.ro;
  • prin poștă sau depusă personal la adresa punctului de lucru al CFZRO din str. Drumul Sării, nr.2, în timpul programului de lucru;
  • la sediul Colegiului Teritorial din raza căruia soliciantul își desfășoară activitatea;
  • la Adunarea generală teritorială a Colegiului teritorial în care solicitantul este înscris .