Avizarea Cabinetelor de Liberă Practică

AVIZARE CABINETE DE LIBERĂ PRACTICĂ

Conform art. 2, respectiv conform art. 18 din Normele Metodologice privind înființarea, funcționarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1992/2023, pentru obținerea certificatului de înregistrare a cabinetului de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de fizioterapie, este necesar ca, inițial, să fie solicitat și obținut avizul colegiului teritorial al CFZRO pe raza căruia urmează a se înființa cabinetul.

Cererea se depune la colegiul teritorial al CFRZO pe raza căruia urmează a se înfiinţa cabinetul de liberă practică/punctul de lucru secundar al cabinetului de liberă practică/funcţionează cabinetul de liberă practică deja autorizat, dar a cărui activitate se modifică.

Cererea poate fi depusă personal de către solicitant, prin împuternicit (cu procură notarială specială) sau prin curier rapid, achitat de către solicitant, la sediul colegiului teritorial.

a) cerere prin care titularul solicită avizul specificând activităţile de fizioterapie care vor fi furnizate, după caz, de către cabinetul de liberă practică;

b) actul de identitate al titularului;

c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul de liberă practică (contract de închiriere/de comodat/de donaţie, act de proprietate/concesiune etc.), însoţită de schiţa spaţiului;

d) regulamentul de organizare şi funcţionare a cabinetului de liberă practică;

e) raportul favorabil întocmit de către reprezentanţii colegiului teritorial din cadrul CFZRO competent, cu privire la criteriile şi standardele de dotare minimă obligatorie corespunzătoare furnizării serviciilor de fizioterapie menţionate în cererea de avizare;

f) programul de lucru al cabinetului de liberă practică asumat prin semnătura reprezentantului legal;

g) documente care atestă experienţa profesională dobândită de cel puţin 3 ani în exercitarea profesiei a titularului cabinetului de liberă practică (adeverinţe eliberate de angajator, extras din REVISAL, adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii, adeverinţă de venit eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, contract de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat etc.);

h) dovada achitării taxei de avizare, stabilită prin hotărâre a Consiliului naţional al CFZRO;

i) convenţia de constituire a cabinetelor de practică grupate sau asociate sau contractul de societate civilă prin care se constituite societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical, după caz.

 

Documentele prevăzute la lit. b), c), g), i), j) şi k) se depun în copii certificate pentru conformitate.

a) cerere prin care reprezentantul legal solicită avizul specificând activităţile de fizioterapie care vor fi furnizate, după caz, de către cabinetul de practică independentă;

b) actul de identitate al reprezentantului legal;

c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul de liberă practică (contract de închiriere/de comodat/de donaţie, act de proprietate/concesiune etc.), însoţită de schiţa spaţiului;

d) regulamentul de organizare şi funcţionare a cabinetului de liberă practică;

e) raportul favorabil întocmit de către reprezentanţii colegiului teritorial din cadrul CFZRO competent conform art. 1 alin. (2), cu privire la criteriile şi standardele de dotare minimă obligatorie corespunzătoare furnizării serviciilor de fizioterapie menţionate în cererea de avizare;

f) programul de lucru al cabinetului de liberă practică asumat prin semnătura reprezentantului legal;

g) documente care atestă experienţa profesională dobândită de cel puţin 3 ani în exercitarea profesiei a administratorului, a reprezentantului legal ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie/membrilor fondatori ai persoanei juridice înfiinţate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a profesionistului/profesioniştilor din cadrul organizaţiei neguvernamentale înfiinţate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare (adeverinţe eliberate de angajator, extras din REVISAL, adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii, adeverinţă de venit eliberată de ANAF, contract de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat etc.);

h) dovada achitării taxei de avizare, stabilită prin hotărâre a Consiliului naţional al CFZRO;

i) certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice ori hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice;

j) pentru cabinetele de liberă practică cu personalitate juridică înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv din care să reiasă că persoana juridică are drept obiect de activitate furnizarea de servicii publice conexe actului medical de fizioterapie, dacă este cazul;

k) pentru asociaţiile şi fundaţiile înfiinţate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, statutul persoanei juridice din care să reiasă că persoana juridică are drept scop şi obiectiv furnizarea de servicii conexe actului medical de fizioterapie.

 

Documentele prevăzute la lit. b), c), g), i), j) şi k) se depun în copii certificate pentru conformitate.

 • 1 spalier;
 • 2 saltele;
 • oglindă de perete;
 • 1 masă de examinare/de terapie simplă;
 • 1 bancă;
 • 2 instalaţii-montaje scripeţi cu contragreutăţi;
 • greutăţi de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;
 • minimum 3-4 dispozitive pentru recuperare funcţională din grupa dispozitive ajutătoare (de exemplu: pedalier, planşetă basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată şi scăriţă pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilităţile mâinii etc.);
 • cântar pentru persoane.

Raportul se întocmeşte de către reprezentantul colegiului teritorial din cadrul, în urma unei inspecţii care are drept scop verificarea conformităţii documentelor depuse cu criteriile şi standardele de dotare minimă obligatorie corespunzătoare furnizării serviciilor de fizioterapie menţionate în cererea de avizare.

Data inspecţiei se stabileşte de către reprezentantul colegiului teritorial din cadrul CFZRO, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la depunerea documentației şi a constatării conformităţii acesteia cu normele legale în vigoare şi cu prezenta procedură.

 

În cazul în care solicitantul nu poate asigura condiţiile efectuării inspecţiei la data stabilită, atunci se va comunica, din oficiu, prin intermediul poştei electronice şi/sau prin intermediul poştei/serviciului de curierat, în ambele cazuri cu confirmare de primire, decizia de respingere a cererii de emitere a avizului, în baza raportului care va cuprinde menţiunea că inspecţia nu a putut fi realizată din culpa solicitantului.

 

În cazuri întemeiate, termenul de 15 zile poate fi prelungit.

 • taxă pentru avizarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical de fizioterapie: 1.000 lei
 • taxă pentru avizarea unui punct secundar de lucru al cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical de fizioterapie sau pentru avizarea modificărilor activității cabinetelor: 800 lei

 

Taxa se achită în contul colegiului teritorial la care se depune documentația de avizare a cabinetului.

! Titularul/Titularii cabinetului de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de fizioterapie, respectiv administratorul sau reprezentantul legal sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie/membrilor fondatori ai persoanei juridice înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori profesionistul/profesioniştii din cadrul organizaţiei neguvernamentale înfiinţate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să fie prestatori ai activităţii conexe actului medical de fizioterapie şi să deţină autorizaţie de liberă practică eliberată de CFZRO, însoţită de avizul anual valabil.

Condiția de mai sus se aplică în mod corespunzător şi angajaţilor/colaboratorilor cabinetului de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de fizioterapie.

! Termenul de emitere a avizului este de 30 de zile lucrătoare, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete (inclusiv a raportului întocmit în urma inspecției). Avizul este emis de către preşedintele colegiului teritorial al CFZRO la care a fost depusă cererea, împreună cu documentaţia.

! Avizul este valabil de la data emiterii. Orice modificare a elementelor prevăzute în aviz trebuie comunicată în scris colegiului teritorial al CFZRO care a eliberat avizul, în maximum 10 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea. În cazul unor modificări privind activitatea cabinetului de liberă practică se va emite un nou aviz, în baza cererii și a documentelor care trebuie depuse pentru avizarea cabinetului cu/fără personalitate juridică.

Hotărâre CN nr. 63/03.07.2023 – Procedură avizare cabinete
Hotărâre CN nr. 69/03.07.2023 – Taxe