Adunarea Generala Nationala

Adunarea generală naţională este constituită din reprezentanţii aleşi ai fizioterapeuţilor din cadrul colegiilor teritoriale, conform normei de reprezentare de 1 la 40 şi reprezentantul autorităţii de stat.

Adunarea generală naţională are următoarele atribuţii:

 • stabileşte şi modifică strategia şi bugetul anual al Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
 • aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
 • analizează şi aprobă raportul financiar anual al Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
 • adoptă propuneri de modificare a statului şi a Regulamentului intern de organizare şi funcţionare, pe care le supune aprobării Ministerului Sănătăţii;
 • suspendă sau revocă din funcţie, după caz, membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România care exercită funcţii de conducere şi care nu îşi îndeplinesc cu demnitate responsabilităţile funcţiei sau se află în situaţie de incompatibilitate;
 • analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Naţional, ale Comisiei de cenzori a Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi ale Comisiei naţionale de disciplină şi arbitraj precum şi alte informări şi propuneri ce-i sunt înaintate si decide asupra acestora;
 • verifică activitatea Comisiei de cenzori a Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a Comisiei naţionale de disciplină şi arbitraj;
 • soluţionează contestaţiile contra deciziilor organelor ierarhic inferioare;
 • stabileşte şi modifică însemnele Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
 • aprobă propunerile Consiliului naţional privind înfiinţarea, desfiinţarea sau reorganizarea colegiilor teritoriale sau a unor organe consultative de la nivel naţional;
 • deleagă atribuţii Consiliului naţional;
 • alege, prin vot secret, membrii Consiliului naţional;
 • alege, din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcţia electivă rămasă vacantă în cadrul Consiliului naţional;
 • adoptă Codul deontologic al fizioterapeutului;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în competenţa sa prin Regulamentului intern de organizare şi funcţionare.

 Adunarea generală naţională este condusă de preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România.